ร าคาทองล่ าสุด ลดฮวบ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:26 น.

โดยร าคาทองล่ าสุดในวันนี้ ได้มีการปรับลดลงมา 50 บ าท

โดยวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,300 ข ายออกบ าทละ 26,400 บ าท

ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,832.64 ข ายออกบ าทละ 26,900 บ าท

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น

เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน

มีการแสดงร าคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไ ม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโร งงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทองคำ