ลงเร าชนะ ไ ม่สำเร็จให้ทำต ามนี้ได้เลย

ลงทะเบี ยนเร าชนะ ไ ม่สำเร็จ ทำอย่ างไรดี

กระทร วงการคลัง เผย หากลงทะเบี ยนเร าชนะไ ม่สำเร็จ จะต้องทำอย่ างไร ยืนยันคำเดิม ไ ม่จำกั ดจำนวนคนรับสิทธิ

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 กระทร วงการคลัง ได้มีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนเร าชนะ

เพื่อรับเงิ นเยี ยวย า 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งปรากฏว่า มีคนให้ความสนใ จอย่ างล้ นหล าม มีประชาชนที่มาลงทะเบี ยนแล้วกว่า 6.03 ล้านคน

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง

รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

กล่าวว่า ผู้ที่ลงทะเบี ยนเร าชนะในรอบนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิว่า ท่านได้รับสิทธิเงิ นเยี ยวย า 3,500 บ าทหรือไ ม่ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์

ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตนเพื่อเปิ ดใช้งานเงิ นที่จะโอนเข้าให้ผ่าน เป๋าตัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ จะได้รับข้อความ SMS แจ้งให้ลงทะเบี ยนใ หม่อีกครั้งไ ม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์

โดยอาจจะเกิ ดจากสาเห ตุที่ท่าน กรอกข้อมูลตามนี้ไ ม่ถูกต้อง ได้แ ก่

– เลขบัตรประจำตัวประชาชน

– เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID)

– ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล

– วัน เดือน ปีเ กิด

ทั้งนี้ หากท่านได้รับข้อความว่าลงทะเบี ยนไ ม่ถูกต้อง ไ ม่ต้องตกใ จ ให้ท่านเข้าไปลงทะเบี ยนใ หม่ได้เลย

ภายหลังจากที่ได้รับ SMS โดยไ ม่ต้องกลั วว่าสิทธิจะเต็มก่อน เพราะโครงการนี้ รับไ ม่จำกั ดจำนวน