เห็นด้วยหรือไ ม่เสนอให้ช่วยค่ าเทอม ค นละครึ่ง

สืบเนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 2 ก.พ.64 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีร ายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ค

โดยภายในไลฟ์ได้พูดถึงเรื่องปัญห าเบี้ ยคนชร าและค่ าเทอมของนักเรียน ซึ่งได้เรียกร้องให้รั ฐบ าลให้การช่วยเหลือผู้ปกครองในจุดนี้

โดย นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ในเรื่องปัญห าเบี้ ยคน ช ร า ขณะนี้นายกฯกำลังแก้ไขปัญห าเรื่องระบบที่ซ้ำซ้ อนอยู่

ซึ่งเหตุก ารณ์ที่เกิ ดขึ้นนั้นผิ ดระเบี ยบจริง แต่ผิดที่ส่วนร าชการไ ม่ยอมเช็ คให้ละเอียดเรียบร้อย

ซึ่งหากมีการฟ้องร้ องกันจริงๆกี่ศาลๆ คน ช ร า ก็ชนะ ไ ม่ต้องใช้ หนี้

และถ้าไ ม่แก้ระเบี ยบข้าร าชการที่เกี่ยวข้องก็จะมีความผิ ดตามระเบี ยบ คนชร าไ ม่มีความผิ ดอยู่แล้วเพราะรั ฐเป็นคนจ่ ายเอง

อีกส่วนหนึ่งในเรื่องค่ าเทอมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่แนุบาล ประถม มัธยม อาชีวะ มหาวิทย าลัย

ที่เป็นปัญห ากันอยู่ในช่วงcvรอบสองนี้ ที่แทบไ ม่มีการเรียนการสอน โดยในจุดนี้ผู้ปกครองก็เดื อดร้ อน ประชาชน ม.33 ก็เดื อดร้อน

ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆก็มีร ายจ่ ายที่เยอะขึ้น ร ายได้ลดลงเนื่องจากสภาวะเศร ษฐกิจที่ฝืดเคื อง

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางกระทร วงศีกษาธิการ ได้ทำหนังสือไปยังโรงเรียนเอกชนทั่วประเท ศให้ลดค่าบำรุงการศึกษา

ส่วนโรงเรียนรั ฐตอนนี้ยังไม่มีคำสั่ งให้ลดค่ าบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนในช่วงโ ควิด ซึ่งโรงเรียนเอกชนไ ม่ได้ทำตาม

ตนจึงขอกำชับไปยัง นายกฯ ให้โรงเรียนเอกชนลดค่ าเทอมให้นักเรียนด้วย ถ้าไ ม่ลดค่ าเทอม

รั ฐบ าลก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรเงิ นพิเศษ เข้าไปชดเชยให้กับโรงเรียนเอกชนในบ างส่วนเหมือนกับค นละครึ่ง

ทางโรงเรียนต้องช่วยผู้ปกครองจ่ายครึ่งนึงรั ฐบ าลต้องช่วยผู้ปกครองครึ่งนึง

ทำให้ค่ าเทอมลดลงสัก 30- 40 % ก็ยังดี อย่ างน้องก็แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนได้