ทองลดฮ วบลงอีกแล้ว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้ าทองคำรายงาน ร าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:25 น.

โดยร าคาทองล่ าสุดในวันนี้ ได้มีการปรับลดลงมาต่อเนื่องอีก 100 บ าท

โดยวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 26,100 ข ายออกบ าทละ 26,200 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 25,635.56 ข ายออกบ าทละ 26,700 บ าท

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเก ตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเก ตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติ ดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงร าคาข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าคารับซื้อคืน

และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไ ม่ได้ติ ดที่หน้ าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโ รงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมาคมผู้ค้าทองคำ