เผยช่องทางการโอนเ งินเร ารักกัน4,500

จากกรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแ รงงาน เปิ ดเผยหลังประชุมทีมเศร ษฐกิจว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ได้เคาะเรื่องเ งิน เ ยี ย ว ย า ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังค มมาตรา 33 และพล าดไ ม่ได้รับเ งิน เร าชนะ โดยจะใช้ชื่อโครงการว่า เร ารักกัน

สำหรับ โครงการเร ารักกัน คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง 9 ล้านคน จากผู้ที่มีประกันสังค ม11 ล้านคน

โดยจะใช้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบ าท ส่วนจำนวนเงิ นที่จะให้นั้น คาดว่าอาจจะได้ประมาณ 3,500-4,500 บ าท

ซึ่งทุกคนจะได้รับเ งิน เ ยี ย ว ย า เท่ากันหมด ไ ม่มีการเอาเรื่องเงิ นเดือนมาเป็นตัวกำหนด รวมไปถึงเงิ นในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงิ นที่นายจ้ างจ่ ายสมทบให้ผู้ประกันตน เนื่องจากบ างคนเงิ นเดือนสูง ค่ าใช้จ่ ายก็สูง

ทั้งนี้ โครงการ เรา รั ก กั น จะมีการนำเข้า ครม. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

ช่องทางการจ่ ายเ งิน

จ่ ายเงิ นเหมือนเราชนะ คือ โอนเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง