ประกันสังค มมาตรา33 ให้ถึงค นละ5,000

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง เผยว่า ในตอนนี้

ทางกระทร วงการคลังและกระทร วงแ รงงาน ได้เริ่มมีการหารือแล้ว เกี่ยวกับการเยี ยวย าให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33

โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาร ายละเอียดและเคาะวงเงิ นกันอยู่

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเ งิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เร าชนะ ที่จ่ ายเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน

โดยการจ่ ายเยี ยวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังค ม ที่จะนำมาประยุกต์กับการจ่ ายเ งินของกระทร วงการคลัง ส่วนเรื่องการแจ กเงิ นสดนั้น ตอนนี้ยังไ ม่ทราบ

ก่อนหน้ านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน เผยว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังค มมีทั้งหมดประมาณ 11 ล้านค น

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ประมาณ 9.2-9.5 ล้านค น

โดยเบื้องต้นคาดว่า อาจจะเยี ยวย าแต่ละคนด้วยเงิ นค นละ 4,000-5,000 บ าท ทยอยจ่ ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทร วงแร งง านก่อนหน้ านี้ เช่น อาจจะลดการส่งเงิ นประกันสังคม

ซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ สัญช าติไทย, ไ ม่มีร ายได้เกิน 3 แสนบ าทต่อปี

และมีเงิ นฝากไ ม่เกิน 5 แสนบ าท รวมทุกบัญชี

ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ ายเ งิน คาดว่าอาจจะคล้ายโครงการ เร าชนะ ที่จ่ ายเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน

โดยการจ่ ายเยี ยวย าตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังค มอาจจะเยี ยวย าแต่ละค นด้วยเงิ นคนละ 4,000-5,000 บ าท ทยอยจ่ ายเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ล่าสุดสำหรับ โครงการเร ารักกัน คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์มากถึง 9 ล้านค น จากผู้ที่มีประกันสังคม 11 ล้านค น

โดยจะใช้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบ าท ส่วนจำนวนเงิ นที่จะให้นั้น คาดว่าอาจจะได้ประมาณ 3,500-4,500 บ าท

ซึ่งทุกคนจะได้รับเงิ นเยี ยวย าเท่ากันหมด ไ ม่มีการเอาเรื่องเงิ นเดือนมาเป็นตัวกำหนด

รวมไปถึงเงิ นในกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ เงิ นที่นายจ้ างจ่ ายสมทบให้ผู้ประกันตน

เนื่องจากบ างคนเงิ นเดือนสูง ค่ าใช้จ่ ายก็สูง ทั้งนี้ โครงการเร ารักกัน จะมีการนำเข้า ครม. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

เงื่ อนไขของผู้ที่จะได้รับเงิ นโครงการ เร ารักกัน

1.เป็นคนไทย สัญช าติไทย

2.อยู่ในประกันสังค มมาตรา 33

3.มีเงิ นฝากทุกบัญชีรวมกันไ ม่เกิน 5 แสนบ าท

ช่องทางการจ่ ายเ งิน

-จ่ ายเงิ นเหมือนเร าชนะ คือ โอนเข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”