ตา รางวัน โอนเงิ นเร าชนะ

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เผยว่า ประชาชนที่ลงทะเบี ยนเร าชนะสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564

รวมทั้งประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ า

เพื่อเปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงิ นสิทธิ์ในโครงการเร าชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่ ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จ” จะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบี ยนใหม่อีกครั้งไ ม่เกินวันที่ 12 ก.พ. 2564

ซึ่งอาจเกิ ดจากปัญห าการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID)

ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเ กิด ไ ม่ถูกต้อง

โดยกรณีของผู้ที่ไ ม่มีชื่อกลางไ ม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบี ยนไ ม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบี ยน ใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนดังกล่าว

อย่ างไรก็ตาม โครงการเร าชนะไ ม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับวงเงิ นสิทธิ์

ท่านสามารถลงทะเบี ยนผ่านทางเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.2564 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

กำหนดวันโอนเงิ นให้ผู้มีสิทธิ์โครงการ “เร าชนะ”

กลุ่มผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุกๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเ งิน ดังนี้

1. กลุ่มที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 30,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บ าท/คน/เดือน)

วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บ าท

2. กลุ่มที่มีร ายได้เกิน 30,000 แต่ไ ม่เกิน 100,000 บ าท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บ าท/เดือน

จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บ าท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บ าท/คน/เดือน) วงเงิ นต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บ าท

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (G-Wallet)

แอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บ าท

โดยจะเริ่มได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

กลุ่มที่ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.เร าชนะ.com

หลังจากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครั ฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อน

จึงจะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือจำนวน 1,000 บ าทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บ าท

โดยจะเริ่มได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป