สรุปแล้ว ม.33ให้ 4,500ตั ดสิทธิ 3กลุ่มอดรับเ งิน

วันที่ 4 ก.พ.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน เปิ ดเผยว่า การเยี ยวย าผู้ประกันตนตามมาตรา33

โครงการ ม.33 เร ารักกัน สรุปแล้วว่าจะจ่ ายเงิ นเยี ยวให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าเงื่ อนไข ค นละ 4,000 บ าท

แบ่งจ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เหมือนกับโครงการ เร าชนะ

โดยกระทร วงแร งงานจะทำหนังสือสรุปไปที่กระทร วงการค ลัง นำเข้าคณะอนุกร รมการกลั่นกรองฯ ก่อนเสนอเข้า ครม. เร็วสุดสัปดาห์หน้ า หากไม่ทันก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไป

อย่ างไรก็ตาม เมื่อ ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว จะมีการกดปุ่มเปิ ดให้ลงทะเบี ยนออนไลน์

ส่วนคนที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้วก็ต้องลงทะเบี ยนออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเช่นเดียวกัน

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิที่เข้าเงื่ อนไขอยู่ในระบบประกันตน ม.33 นี้ประมาณ 9 ล้านคน

ทั้งนี้ 9 ล้านคน คิดจากยอดผู้ประกันตน ม.33 กว่า 11 ล้านคน ตั ดสิทธิแร งงานต่างด้าวกว่า 1 ล้านคน

ตั ดสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่ได้รับเยี ยวย า เร าชนะ อีกกว่า 1 ล้านคน

โดยมีเงื่ อนไขสำคัญ จำกัดหรือตั ดสิทธิผู้ที่มีเงิ นฝากในบัญชีเกินกว่า 5 แสนบ าท คาดว่าเงิ นจะเข้าเร็วสุดต้นเดือนมีนาคม อย่ าช้าสุดกลางเดือนมีนาคมนี้