เงิ นขวัญถุง12นักษั ตรยิ่งพ กยิ่งร วย

ใกล้จะปีใหม่แล้ว วันนี้เราก็จะพาคุณนั้นไปเก็ยเงิ นขวัญถุงเข้ากระเป๋า พกติ ดตัวตลอ ดเวลา

เพื่อที่จะดึงดูดท รั พ ย์ เงิ นทองให้ไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าคุณ กับบทความ พ กไว้ติ ดตัว เงิ นขวัญถุง 12 นักษั ตร ช่วยให้เงิ นทองไหลมาเทมา เข้ากระเป๋า

เงิ นขวัญถุง ทุกคนจะรู้จักกันดีว่าคือเงิ นที่เราพกเอาไว้ติ ดกระเป๋า

เป็นเหมือนเครื่องร า งนำโชคอย่ างหนึ่งที่จะช่วยให้มีเงินทองไหลเข้ามาไม่ข า ดมือ เรียกได้ว่าเอา

เงิ นไว้เรียกให้เงินอื่น ๆ เข้ามาอยู่ด้วยกันในกระเป๋าเรานั่นเอง

หากคุณอย ากจะมีเงิ นขวัญถุงพกไว้สักใบนั้นก็ลองมาเลือ กต ามปีนักษั ตรที่คุณเกิ ดได้เลย

ใครเกิ ดปีไหนลองมาดูกันดูแล้วหาเงิ นขวัญถุงนั้น มาพกติ ดกระเป๋ากันเลย

1 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีชวด

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 20 บ าท แล้วหาใบที่มีเลขลงท้ ายเป็นเลข 7 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหัง สัมมา สัม พุทโธ มามา ย าตรา ย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ การเงิ นจะราบรื่นกว่าเดิม

2 เงิ นขวัญถุงคนเกิ ดปีกุน

เเนะนำว่าควรพกเป็นเเบงค์ 50 บ าท ที่มีตัวเลขลงท้ ายด้วยเลข 4 จากนั้นพับเป็นสามเหลี่ยม

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถานี้ว่า

อิติบูช า จะมะ หาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ จะช่วยให้มีเงิ นเข้ามาเรื่อย ๆ เลย

3 เงิ นขวัญถุงของคนเกิ ดปีจอ

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 100 บ าท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ ายด้วย 4 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเช่นกัน

แล้วตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นส ว ดคาถานี้

อิติบูช า จะมะ หาราช า สัพพะ สเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดี ราโพ นะโม พุทธายะ เพื่อช่วยดูดเงิ นเข้ามา

4 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีระกา

เเนะนำควรจะพกเป็นธนบัตรใบ 20 บ าท ที่มีเลขลงท้ ายเป็นเลข 9

แล้วก็พับให้เป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้

อิติ บูช า จะมะ หาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ มามาย าตราย ามดี วันชัย มารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ เงิ นจะเพิ่มมาไม่ข า ด

5 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีวอ ก

เเเนะนำควรพกเป็นเเบงค์ 20 บ าท ที่มีเลขลงท้ ายเป็นเลข 1

แล้วจากนั้นให้พับเป็นสามเหลี่ยม ต่อด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุท โธมามา ย าตรา ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ เสริมโชคล าภเงิ นทองให้ดีขึ้น

6 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีมะแม

เเนะนำให้พกเป็นธนบัตรใบ 50 บ าท ที่ลงท้ ายด้วยเลข 1

แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาว่า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ การเงิ นจะดีขึ้น

7 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีมะเมีย

ควรจะพกเป็นเเบงค์ 20 บ าท โดยหาใบที่ลงท้ ายด้วยเลข 6

แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมสวย ๆ เลย จากนั้นท่องนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะช่วยให้การเงิ นดีมากขึ้น

8 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีมะเส็ง

เเนะนำว่าควรจะหาเป็นเเบงค์ 100 บ าท ที่มีตัวเลขลงท้ ายเป็นหมายเลข 4

แล้วให้พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นส ว ดคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะหนุนการเงิ นได้ดี

9 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีมะโรง

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นเเบงค์ 50 บ าท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ ายด้วยเลข 4

แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วส ว ดคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัม พุท โธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ เรียกเงิ นทองเข้ามามากขึ้น

10 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีเถาะ

เเนะนำว่าให้หาธนบัตรใบ 100 บ าท โดยหาใบที่มีเลขลงท้ ายคือ 6

จากนั้นพับให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ ช่วยให้การเงิ นดีขึ้นเรียกเ งิน มาหามากกว่าเดิม

11 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีขาล

เเนะนำว่าควรจะพกเป็นธนบัตรใบละ 20 บ าท โดยหาหมายเลขลงท้ ายคือเลข 5

แล้วพับเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นก็ ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถาดังนี้เลย

“อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ

12 เงิ นขวัญถุงสำหรับคนเกิ ดปีฉลู

เเนะนำว่าควรจะพกแบงค์ 50 บ าท โดยให้หาใบที่มีเลขท้ ายด้วยเลข 2

แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถานี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ จะช่วยให้เงิ นเข้ามาหาเรามากขึ้น

หากคุณกำลังอย ากจะได้เงิ นขวัญถุงสักใบ แต่เลือ กไม่ถูกการหาต ามปีนักษั ตรก็ช่วยได้เหมือนกัน

หาติ ดกระเป๋าเอาไว้สักใบ อย่ างน้อยเราก็สบายใจ

เเน่นอนว่าเป็นความเชื่ อส่วนบุคคลแต่จะทำต ามเอาไว้มันก็ไ ม่ได้เสี ยห า ยอะไรแต่อย่ างใดเลย ไ ม่แน่เงิ นอาจจะเข้ามามากขึ้นจริง ๆ ก็ได้

ที่มา sabuyjaijung