กลุ่มเดียวเท่านั้น รับ2 เด้ง รวม8,000

อัพเดทความคืบหน้ า เกี่ยวกับโครงการ เร าชนะ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือรอบ2

โดยกระทร วงการคลังที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบกับสถานก ารณ์ cv ระล อกใหม่

และกระตุ้นเศร ษฐกิจของประเ ทศ ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจขณะนี้

และเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 14 ล้าน

จะได้รับสิทธิจากมาตรการ เร าชนะ รับเงิ นช่วยเหลือ 3,500 บ าท เป็นเวลา 2 เดือน ครบทุกคน

โดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งก่อนหน้ านี้ มติคณะรั ฐมนตรีเห็นชอบให้กระทร วงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน ระยะที่ 2

โดยเพิ่มวงเงิ นช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า เป็นจำนวนเงิ น 500 บ าท ต่อคนต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มกราค ม ถึง มีนาค ม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะแรกที่สิ้ นสุดลงในเดือนธันวาค ม 2563

ดังนั้น ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จะมีสิทธิได้รับเงิ นจากรั ฐบ าล 2 ช่องทาง รวมเดือนละ 4,000 บาท โดย

1. ได้รับเงิ นช่วยเหลือค่าซื้อสินค้ าอุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

2. เงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ จำนวน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน (ได้รับ 2 เดือน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการ)

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะได้สิทธิอื่นอีก

อาทิ ค่ารถโดยส ารสาธารณะ สิทธิการลดค่ าไฟ หากใช้กำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในเงื่ อนไข สิทธิการลดค่ าน้ำประปา รวมถึงการได้สิทธิคืนภาษี VAT 5 % อีกด้วย

อย่ างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครงการมีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกือบ 30 ล้านคน กระทร วงการคลังจะมีวิธีการคัดกรองอย่ างไร หรือไ ม่ คงต้องติ ดตามความชัดเจนต่อไป