โอนเงิ นเร าชนะ3500ออกจากแอปเป๋าตัง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ชั่วโมงนี้ ต้องติ ดตามและห้ ามพล าดประเด็นนี้กันเลยจริงๆ

ซึ่งช่วงนี้เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบกันทั่วประเท ศ ซึ่งถือว่าตรงนี้ ถือว่ าเป็นโครงการ

ที่เรียกได้ว่า ซั บน้ำต า คนไทยได้ห ลายคนเบลย ก็ว่าได้ โดยตรงนี้ การสมัครโครงการเร าชนะ มีไ ม่มาก

ซึงการโอนเงิ นก็ง่าย ดังต่อไปนี้ ขั้นตอน / วิธีโอนเงิ นเร าชนะ ออกจากแอปเป๋าตัง

สำหรับใครที่ได้รับสิทธิเร าชนะรับเงิ นเยี ยวย า 3,500 บาท x 2 เดือน รวมแล้วจะได้รับเงิ นเยี ยวย า 7,000 บ าท

กลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรับเงิ นเข้า e-Money ในบัตร (วิธีกดเงิ นเร าชนะ) กลุ่มค นละครึ่งรับเงิ นเข้า g-Wallet ในแอปเป๋าตัง

ขอสาธิตวิธีการโอนเงิ นออกจา กแอพเป๋าตังไปยังบัญชีพร้อมเพย์เบอร์โทรศัทพ์นะ ครับ

วิธีการโ อน เงิ นเร าชนะออกจากเป๋าตัง

1. เข้าแอพ เป๋า ตัง

2. กดเข้า เมนู G-Wallet

3. เลือก โอนเงิ นจากเมนูด้านล่าง

4. เลือกบัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์ปลายทางที่จะโอนเงิ นออก

5. ป้อนจำน วนเงิ นที่ต้องการโอนออกจากเป๋าตัง

6. ตรวจ สอ บข้อมูลพร้อมกด “ยืนยันการโอนเ งิน

7. ป้อนรหัส PIN 6 หลัก

8. โอนเงิ นเรียบร้อย ท่านสามารถ โอนเงิ นเยี ยวย าเร าชนะท ออกเป๋าตังได้ต ลอด 24 ชั่วโมง

โดยสามารถโอ นไปยังบัญชีทุ กธนาคาร โอนไปพร้อมเพย์เบอร์โทรศัทพ์มือ ถือ หรือ พร้อมเพ ย์เลขบัตรประชาชาชนได้

ขั้นตอนที่ เข้าหน้ าหลักแอพเป๋าตัง เป็นวิธีโอนเงิ นเร าชนะโด ยโอนไปยังพร้อมเพย์ หากท่านจะ โอนไปยังธนาคารอื่นๆ ก็สามารถทำได้ครับ

1.กดเข้าแอพเป๋าตัง

2.ใส่รหัสผ่าน สแ กนนิ้วมือ สแก น หน้า

3.เข้าสู่หน้ าแอพเป๋าตัง

4.กดเลือกเมนู G-Wa llet เมนูด้านบนสุดซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 2 เข้าหน้ า G-Wallet เพื่อโอนเงิ นออก

1.เข้าหน้า G-Wallet

2.ตรวจสอบยอดเเงิ นที่ต้อง การโอนอ อก เช่น ตอนนี้มี 9 บาท จะโอนเงิ น ออกทั้ง 9 บ าทเลย เป็ น ต้น

ขั้นตอนที่ 3 เลือกโอนเงิ นในเมนู G-Wallet ให้เลื่อนลงด้านล่างของหน้ าจอ G-Wallet กดเลือก โอนเ งิน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกธนาคารที่จะโอนเงิ นออกจากแอพเป๋าตังไปให้ สามารถโ อนเงิ นออกจากแอพ เป๋าตังไปไ ด้ทุกธนาคาร

และโอ นไปบัญชีรับเงิ นพร้อมเพ ย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน ตัวอย่ าง

คือ โอนเงิ นออกจากเป๋าตั งไปยังบัญชีพ ร้อมเพย์เลขโทรศัพท์ ป้ อนเลขเบอร์โ ทรศัพ ท์ในช่อง

พร้ อมเ พย์ เมื่อป้อ นเลขเบอ ร์โทรศัพท์ 10 หลักแล้ว กด เสร็จสิ้ นโปรด รอสักครู่

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนจำนวนเงิ น ในหน้ า ระบุจำนวนเงิ นให้ท่านป้อนจำน วนเงิ น ที่อยู่ใน G-Walletที่ท่านจะโ อนออกเช่น

ยอด เงิ น G-Wallet มี 500 บาท ท่า นก็ป้อนจำนวนเงิ นที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 500 บาท เป็นต้น

ป้อนจำนวนเงิ นที่ต้องการโอนออก (ตัวอย่ างขอป้อน 9 บาท กดปุ่ม ยืนยัน ท่านโอนเงิ นได้สู งสุดไ ม่เกิน 50,000 บาท/วัน สามารถตั้งว งเงิ นใช้จ่า ยได้ที่หน้ าตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันข้อมูลการโอนเงิ น ในหน้ า

6.1 ขอให้ท่านตรวจสอบชื่ อ เลขบั ญชีพร้อมเพย์ และจำนวนเงิ นห ากทุกอย่ างเรียบร้อยกด ยืนยั นการโอนเงิ นในหน้ า

6.2 ใ ห้ท่านใส่รหัสผ่า นแอปเป๋าตัง (รหัส P IN 6 หลัก)

ขั้นตอนที่ 7 โอนเงิ นเยี ยวย าเร าชนะเรียบร้อย เมื่อทำรายการทุก อย่ างเรียบร้อยระบ บจะแจ้งสลิป โอนเงิ นเรี ยบร้อย”

พร้อมระบุรายละเอียดไว้เช่น โอนไปไหน จำนวนเงิ นเท่าไร เป็นต้น

ท่านสามารถตรวจสอ บยอดเงิ นใ นแอพเป๋าตัง และบั ญชีธนาคารที่ท่านโ อนยอดเงิ นนี้ไปได้นะครับ

ขั้นตอนที่ 7 โอนเงิ นเยี ยวย าเร าชนะเรียบร้อย เมื่อทำรายการทุก อย่ างเรียบร้อยระบ บจะแจ้งสลิป

“โอนเงิ นเรี ยบร้อย” พร้อมระบุรายละเอียดไว้เช่น โอนไปไหน จำนวนเงิ นเท่าไร เป็นต้น

ท่านสามารถตรวจสอ บยอดเงิ นใ นแอพเป๋าตัง และบั ญชีธนาคารที่ท่านโ อนยอดเงิ นนี้ไปได้นะครับ

ขอบคุณ verifound