เงื่ อนไข ธอส.ปล่อย กู้1ล้ าน จ่ ายแค่เดือนหลักพัน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 มีร ายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กร รมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.)

เผยถึงการเดินหน้ าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้ าน เพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยและบุคลากรภาครั ฐ

ให้มีบ้ านเป็นของตนเองง่ ายขึ้น ซึ่งทาง ธอส. ได้เตรียมกรอบวงเ งิน 70,000ล้ านบ าท

อัดฉีด 3 โครงการสินเชื่ ออัตราดอกเบี้ ยต่ำ ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ

เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเ งินอื่น

ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แถมพิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภทร ายละเอี ยดดังนี้

1. โครงการสินเ ชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครั ฐ อัตราดอกเบี้ ยปีแรก 2.65% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง ข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงานมหาวิทย าลัย พนักงานรั ฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้ าที่ของรั ฐที่ชื่อเรียกอย่ างอื่น

และลู กจ้ างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงิ นตามข้อตกลงโครงการสวั สดิการเงิ นกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไ ม่มีเ งินฝาก

ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.

กู้ได้เท่าไร กู้ไ ม่จำกัดวงเ งินกู้สูงสุด

ดอกเบี้ ยคิดอย่ างไร ดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65%

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.05% และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15%

-ดอกเบี้ยปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

การผ่อนชำระ

กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บ าท ต่อเดือน พิเศษ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

และค่ าจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกร รม ให้กู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม

ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิ นอื่นชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. โครงการสินเชื่ อบ้ านคนละหลัง อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

ผู้ที่มีร ายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน

กู้ได้เท่าไร

ให้กู้ร ายละไ ม่เกิน 2 ล้านบ าท

ดอกเบี้ยคิดอย่ างไร

ดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2%

ดอกเบี้ยปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลู กค้ าร ายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลู กค้ าสวั สดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

การผ่อนชำระ

กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บ าท ต่อเดือน พิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินร าคาหลักประกัน

และค่าจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกร รม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้ าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม

และไ ถ่ถ อนจำนองจากสถาบันการเงิ นอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. โครงการสินเชื่ อบ้ าน ธอส. เพื่อสานรัก 2564 อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

ผู้ที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 35,000 บ าท ต่อเดือน

กู้ได้เท่าไร

ให้กู้ร ายละไ ม่เกิน 3 ล้านบ าท

ดอกเบี้ยคิดอย่ างไร ดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15%

ดอกเบี้ยปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลู กค้าร ายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้ าสวั สดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี

การผ่อนชำระ กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บ าท ต่อเดือน ฟรี ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 ธันวาค ม2564

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเ ทศ หรือ Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage

ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ และ ติ ดตามข้อมูลข่าวส ารได้ที่ Application GHB ALL และ www.ghbank.co.th

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง