กรมอุตุฯเตื อนฉบับ10

วันที่ 8 ก.พ.2564 กรมอุตุฯ ประกาศเตื อน พ ายุฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รงบริเวณประเท ศไทยตอนบน

(มีผลกระทบถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

บริเวณประเท ศไทยตอนบนจะมีพ ายุฝนฟ้าคะน องกับมีลมกระโ ชกแ รง

โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลู กเห็บต กบ างพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากพ ายุฝนฟ้าคะน องที่จะเกิ ดขึ้น

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแ จ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ ายโฆษณาที่ไ ม่แข็ งแ รง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า

ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระ วังความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้

พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเย า แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ต าก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดชัยภูมิ เลย หนองค าย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง: จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธย า รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเหนือ : จังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาส ารคาม

ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง : จังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธย า รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก : จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

จึงขอให้ประชาชนติ ดต ามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทย า และสามารถติ ดต ามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุฯ หรือสายด่ วนพย ากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น.

กรมอุตุฯ