แจ้ งใครข ายเกินร าคา จ่ ายร างวัลนำจับไปแล้วกว่า8ล้ าน

จากกรณี ผอ.สำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล ชี้แจ งการแก้ไขปัญห าสล ากเกินร าคา

โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงิ นส่วนลด ให้ตัวแทนจำหน่ายร ายย่อยมีร ายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น

เป็นร้อยละ 12 (จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7) และยังเป็นแร งจูงใจให้ร่วมข ายสลากในร าคา 80 บ าท

รวมถึงยังบังคับใช้กฎหมาย เปิ ดให้ประชาชนแจ้ งเบาะแส หากพบขา ยสลากฯ เกินร าคา

ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงิ นรางวัลคดีละ 1,000 บา ท เจ้าหน้ าที่จับกุมได้รับเงิ นร างวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงิ นที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไ ม่เกิน 2,000 บ าท/คดี

และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสล ากกินแบ่งฯ 2517 เพิ่มโทษการข ายเกินร าคา จากเดิมปรับไ ม่เกิน 2,000 บ าท เป็นปรับไ ม่เกิน 10,000 บ าท

ล่าสุดผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรั ฐบ าล เปิ ดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ช่วงปี 2563 มีผู้แจ้ งเบาะแส

และกองสลากได้จัดสรรเงิ นรางวัลนำจับไปแล้วกว่า 8 ล้ านบ าท โดยขั้นตอนจ่ายเงิ นรางวัลนำจับจะต้องพบและมีการแจ้งจับกุม

เมื่อจับกุมแล้วต้องได้รับการส ารภาพ พร้อมเสี ยค่ าปรับ จึงจะสามารถจ่ ายเงิ นร างวัลแจ้งจับได้