ม.33 เร ารักกัน เริ่มลงได้แล้วกำหนดวันชัดเจน

นับเป็นข่าวดีของกลุ่ม “ผู้ประกันตน มาตรา 33” ในระบบประกันสังค ม ที่ขณะนี้กระทร วงแร งงาน กระทร วงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือเยี ยวย า ม.33 เร ารักกัน เนื่องจากเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานก ารณ์

จากที่ก่อนหน้ าที่เกิ ดการเรียกร้ องจากกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 จากการที่ไ ม่ได้รับสิทธิในมาตรการเร าชนะ

เนื่องจากมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) รวมถึงกลุ่มที่มีสิทธิค นละครึ่งหรือเร าเที่ยวด้วยกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแร งงาน ได้ออกมายืนยันถึงความคืบหน้ ามาตรการ ม.33

เร ารักกัน ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโหม กระทร วงแร งงานภายใต้การกำกับดูแลของ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแร งงานจากผลกระทบ รวมทั้งน ายจ้ าง ผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว

ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และได้สั่ งการให้กระทร วงแร งงานหารือกับกระทร วงการคลัง

สำนักงบประมาณ สภาพัฒนาเศร ษฐกิจและสังค มแห่งช าติ (สศช.)

เพื่อหาแนวทางการในการเพิ่มการเยี ยวย าแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ที่รั ฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว

ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่ าครองชีพของผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบรั ฐบ าลจึง เ ยี ย ว ย าร ายละ 4,000 บ าท โดยมีเงื่ อนไข 4 ข้อหลักๆ ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญช าติไทย

2) เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3) ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

4) ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท

ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกันตน มาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้ านคน ใช้วงเงิ นทั้งสิ้ นประมาณ 37,100 ล้านบ าท

อย่ างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยได้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้

21 ก.พ. – 7 มี.ค.64 ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ

8-14 มี.ค.64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

15 – 21 มี.ค.64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

22, 29 มี.ค.64 และ 5,12 เม.ย.64 ได้วงเงิ นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

22 มี.ค. 31 พ.ค.64 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการ โยสามารถใช้ได้กับร้านค้าภายใต้โครงการเร าชนะ

ที่มา : กระทร วงแร งงาน, สำนักงานประกันสังค ม, กระทร วงการคลัง