กรมอุตุฯ เตือนฝนหนักกว่าเดิม

วันที่ 9 ก.พ.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้ า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว

ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทำให้บริเวณประเท ศไทยตอนบนมีพ ายุฝนฟ้าคะนอ งและลมกระโช กแ รงบ างแห่ง กับมีลูกเห็ บต กบ างพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากพ ายุฝนฟ้าคะน องและลมกระโช กแ รงที่จะเกิ ดขึ้น

โดยหลี กเลี่ ยงการอยู่ในที่โ ล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ ายโฆษณาที่ไ ม่แข็งแ รง รวมถึงระวั งอันตร ายจากฟ้าผ่ า

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวั งความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

โดยภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

สำหรับม รสุ มตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่งในระยะนี้

ส่วนฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้มีฝนฟ้าคะน องและลมกระโ ชกแ รงบ างแห่งบริเวณประเท ศไทยตอนบน ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกค วันมีน้อยลง

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเท ศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนฝนถล่ม 47จว.หนักกว่าเดิม กทม.ไ ม่ร อด

อย่ างไรก็ตามอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุ ขภ าพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ