ตอบแล้ว ได้รับสิ ทธิเร าชนะ แต่ยืนยันตัวตนไ ม่ได้

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ผู้ลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย าเร าชนะในกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ยังไ ม่ได้มีร ายชื่ออยู่ในระบบ

ผ่านกระทร วงการคลังได้เปิ ดให้ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบี ยน

ว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยี ยวย าในมาตรการนี้จากรั ฐบ าลหรือไ ม่ ซึ่งถ้าหากก็จะได้เงิ นเยี ยวย าครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 63

ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ทำให้เกิ ดคำถามถึงการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิและยังไ ม่เคยยืนยันผ่านทางแอปฯเป๋าตังมาก่อน

ดั่งเช่นกรณีของสมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอมรายหนึ่ง ได้ตั้งกระทู้ถามว่า ได้รับสิทธิ์ เร าชนะ แต่ยืนยันตัว G-Wallet

ขึ้นยังไ ม่พบข้อมูลการลงทะเบี ยน หรือ ระบบกำลังตรวจสอบ ต้องทำอย่ างไร จากเรื่องดังกล่าวนี้เอง ธนาคารกรุงไทย ได้เข้ามาให้คำตอบดังนี้

เบื้องต้นแนะนำให้รออัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็น Version ใหม่ก่อนภายในสัปด าห์นี้ บน Play store และ App store

โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง หลังจากมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วถึงจะปรากฏ Banner เร าชนะ

และสามารถกดเข้าไปทำร ายการยืนยันตัวตน G-wallet ได้

ขอบคุณ สมาชิกเว็ บไซต์พันทิปดอทคอม