เงิ นช่วยเหลือเข้าแล้ว สูงสุด12,049

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่าตามที่ รั ฐบ าล ได้อนุมัติ

โครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

รอบที่ 1 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

จะโอนเงิ นให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16 พ.ย.2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้ าภายใน ออกประกาศคณะอนุกร รมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เรื่องกำหนดร าคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างร าคาตามโครงการประกันร ายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (ง วดที่ 14) ความว่า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่ 1 (งว ดที่ 14)

ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไ ม่เกิน 15% ดังนี้

ร าคาประกัน

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,049.39 บ าท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,828.92 บ าท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,886.23 บ าท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,441.79 บ าท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างร าคาประกันร ายได้กับร าคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

มีอัตร าส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

สำหรับการจ่ ายเงิ นง วดที่ 14 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

ร าคาชดเชย

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้ นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,950.61 บ าท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 171.08 บ าท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 113.77 บ าท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 558.21 บ าท

ข้อมูลจาก กระทร วงพาณิชย์