ธอส ปล่อยกู้ 1ล้าน จ่ ายเดือนละ3,400

ธอส ปล่อยสินเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำ กู้ 1 ล้าน จ่ายเดือนละ 3,400 บ าท

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กร รมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.)

เผยถึงการเดินหน้ าต ามพันธกิจ “ทำให้ค นไทยมีบ้ าน” เพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยและบุคลากรภาครั ฐ

ให้มีบ้ านเป็นของตนเองง่ ายขึ้น ซึ่งทาง ธอส. ได้เตรียมกรอบวงเ งิน 70,000 ล้ านบ าท อัดฉี ด 3 โครงการสินเชื่ ออัตราดอกเบี้ ยต่ำ

ซึ่งครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่ อมแ ซม และไ ถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิ นอื่น

ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แถมพิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภ ท รายละเอี ยดดังนี้

1. โครงการสินเชื่ อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครั ฐ อัตราดอกเบี้ ยปีแรก 2.65% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

– ข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงานมหาวิทย าลัย พนักงานรั ฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้ าที่ของรั ฐที่ชื่อเรียกอย่ างอื่น

และลู กจ้ างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงิ นตามข้อตกลงโครงการสวั สดิการเงิ นกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไ ม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.

กู้ได้เท่าไร

– กู้ไ ม่จำกัดวงเงิ นกู้สูงสุด

ดอกเบี้ ยคิดอย่ างไร

– ดอกเ บี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ปีที่ 2 เท่ากับ 3% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65%

– ดอกเ บี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.05% และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15%

– ดอกเบี้ ยปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ ย MRR-1.00% ต่อปี

การผ่อนชำระ

– กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บ าท ต่อเดือน พิเศษ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกรร ม ให้กู้

เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม ไ ถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิ นอื่น ชำระห นี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภา ยใ นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. โครงการสินเชื่ อบ้ านคนละหลัง อัตราดอกเ บี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

– ผู้ที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 25,000 บ าท ต่อเดือน

กู้ได้เท่าไร

– ให้กู้รายละไ ม่เกิน 2 ล้านบ าท

ดอกเบี้ ยคิดอย่ างไร

– ดอกเบี้ ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเ บี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%)

– อัตราดอกเบี้ ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2%

– ดอกเบี้ ยปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลู กค้ ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเ บี้ย MRR-0.75% ต่อปี

และกรณีลู กค้ าสวั สดิการ อัตราดอกเบี้ ย MRR-1% ต่อปี

การผ่อนชำระ

– กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บ าท ต่อเดือน พิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ค่าประเมินร าคาหลักประกัน และค่าจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกร รม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม

และไ ถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิ นอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

3. โครงการสินเชื่ อบ้ าน ธอส. เพื่อสานรัก 2564 อัตราดอกเบี้ ยปีแรก 3% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

– ผู้ที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 35,000 บ าท ต่อเดือน

กู้ได้เท่าไร

– ให้กู้รายละไ ม่เกิน 3 ล้านบ าท

ดอกเบี้ ยคิดอย่ างไร

– ดอกเบี้ ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15%

– ดอกเบี้ ยปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลู กค้ ารายย่ อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ ย MRR-0.75% ต่อปี

และกรณีลู กค้ าสวั สดิการ คิดอัตราดอกเบี้ ย MRR-1% ต่อปี

การผ่อนชำระ

– กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บ าท ต่อเดือน ฟรี ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่ อมแ ซม

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรร มภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ที่สนใ จสอบถามร ายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเ ทศ หรือ Call Center

โทร. 0 2 6 4 5 9 0 0 0 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ และ

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง