ทอง ผันผวนหนัก ปรับ5 ครั้งร วดรับตรุษจีน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 ก.พ. 64 สมาค มค้ าทองคำ ร ายงาน ร าคาทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.25 น. ปรับลดลง 100 บ าท

โดยร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,950 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,050 บ าท ร าคาทองคำรูปพรรณ

ฐานภาษีบ าทละ 25,483.96 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,550 บ าท ทำเอาหลายคนแห่เข้าร้ านทอง

ร าคาทอง

ล่ าสุด สมาค มค้ าทองคำ สรุปร าคาทองคำของวันนี้ พบว่าผันผวนหนัก ปรับครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 17.00 น. ปรับลดลง 50 บ าท

โดยร าคาทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,950 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,050 บ าท

ร าคาทองคำรูปพรรณ ฐานภาษีบ าทละ 25,483.96 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,550 บ าท

ตลาดทองไทยวันนี้ ณ เวลา 17.00 น. ปรับเปลี่ยนร าคาไปทั้งสิ้ น 5 ครั้ง

อย่ างไรก็ตาม ร าคาทองวันนี้ มีการปรับขึ้นลง 5 ครั้ง สรุปแล้วร าคาทองลง 100 บ าท

หากใครอย ากซื้อขายรีบเข้าร้ านทองกันได้เลยจ้า

ขอบคุณ สมาค มค้ าทองคำ