คนไ ม่มีเน็ ตทำต าม4ขั้นตอนนี้ได้เร าชนะแน่นอน

ความคืบหน้ าสำหรับโครงการ เร าชนะ ที่ช่วยเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 7,000 บ าท

ล่าสุดวันที่ 10 ก.พ. น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทร วงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง กล่าวถึงร ายละเอียดการเปิ ดรับลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการ เร าชนะ ว่า

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เช่น ไ ม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไ ม่มีสมาร์ตโฟน ทำให้ไ ม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ

ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ ทุ พพลภ าพ ผู้ที่ไ ม่สามารถเดินทางไปลงทะเบี ยนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ เป็นต้น

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบี ยนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.พ.2564

ที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบี ยน

โดยกระทร วงการคลังขอความร่วมมือจากกระทร วงมห าดไทย กระทร วงสาธารณสุข

กระทร วงการพัฒนาสังค มและความมั่นค งของมนุ ษย์ ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่

ประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกร รมการกลั่ นกรองการใช้จ่ ายเงิ นกู้ตามพระร าชกำหนด

ให้อำนาจกระทร วงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญห าเยี ยวย า และฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังค มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะรั ฐมนตรี

โดยขั้นตอนของประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

1.ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบี ยนได้วันที่ 15-25 ก.พ.2564 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบี ยน

2.ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดไปใช้ประกอบการลงทะเบี ยนขอรับสิทธิโครงการฯ

3.ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสี ยบบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

4.ต้องกำหนดรหัส ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงิ นสิทธิจะได้รับวงเงิ นสิทธิสนับสนุนเป็นร ายสัปดาห์

จำนวนไ ม่เกิน 3,500 บ าทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงิ นผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับการซื้อสินค้ าหรือชำระค่ าบริการจากร้ านค้ าในโครงการธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศ รษฐกิจท้องถิ่น ร้ านค้ า

ในโครงการค นละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้ านค้ า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยวงเงิ นที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ ายได้ไ ม่เกินวันที่ 31 พ.ค.564

อย่ างไรก็ตาม เร าชนะ เปิ ด 4 ขั้นตอน คนไ ม่มีเน็ต-ไ ร้สมาร์ตโฟนต้องไปที่ไหน ลงทะเบี ยน 15-25 ก.พ.

ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองจะได้ไ ม่เกิน 3,500 บ าทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน