ก่อนเดินทางไกลส วด10คาถานี้ แคล้วคล าดปลอ ดภั ยไ ร้อุปสร รค

การเดินทางไกลนอ กจากสภาพร่ างกาย และสภาพรถยนต์ที่ต้องสมบูรณ์แล้ว

ยังมีอีกหนึ่งความเชื่ อที่จะช่วยให้เร าเดินทางได้อย่ างปลอ ดภั ย แค ล้วคล าด ไ ร้อุปสร รคต่างๆ นั่นก็คือ พระคาถา นั่นเอง

เพราะมีความเชื่ อว่าช่วงเวลาที่กำลังจะเดินทางไปไหน มาไหน เดินทางไกล

ขึ้นเขาลงห้ วย หรืออาจจะเดินทางต่ างจังหวัด สิ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือในเรื่องของความปลอ ดภั ยในการเดินทาง

เพื่อให้เร าสบ ายใจและคนรอบข้างสบ ายใจ วันนี้เราจึงได้แนะนำคาถาบทส วดดีๆ

สำหรับคนที่เดินทางไกลให้แคล้ วคล าดรอ ดปลอ ดภั ย 10 คาถาเอามาฝากเพื่อนๆกัน

1. คาถาป้องกัน ภั ยส วดก่อนออ กเดินทาง หรือทำภารกิจ

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันต า นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะต านิเม”

2. คาถาย ามคับขัน

คาถานี้ใช้ส วดตอนอยู่ในสถานก ารณ์คับขัน หรือมีผู้ไ ม่ประสงค์ดีกับเร าคอยจ้องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ต าณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดต า พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ ห า ยไป”

3. คาถาเดินทางปลอ ดภั ยไ ร้อุปส รรค “สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

4. คาถาแค ล้วคล าด ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

”พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

5. คาถาโ ชค คาถาเรียกเ งิน เสริมท รั พ ย์ หลวงพ่อปาน (ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้ส วดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้ าข ายจะทําให้มีโภคท รั พ ย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โช คและล าภ ค้าขายร่ำร ว ย

6. คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

ใช้สวดกับพระเครื่องที่นับถือบูชา ก่อนที่จะออ กจากบ้ านก็ให้สวดบทนี้ จะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้แค ล้วคล าดปลอ ดภั ย และเสริมสร้างความเป็นสิริเป็น มงเป็นคล

“พุทธัง อาราธนานัง รั ก ษ า ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั ก ษ า”

7. คาถาเดินทางแค ล้วคล าดปลอ ดภั ย

อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี (วันที่เดินทาง)

ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี พระ (วันที่เดินทาง) ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

ขอให้ข้าพเจ้า (และคณะ)เดินทางโดยปลอ ดภั ย ปราศจาก ภั ย ทั้งหล า ยทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ (รถ เรือ เครื่องบิน และอื่นๆ) และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ

8. คาถาสำหรับเดินทางไกล

ก่อนออ กเดินทาง โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไกล ให้ตั้งสมาธิ แล้วสวดบทนี้ก่อนออ กเดินทาง

“มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

9. คาถารอ ดพ้นภั ย

สวดบทนี้ เมื่อต้องพบเจอสถานก ารณ์คับขัน ภั ย เช่น มีคนคอยคิดไ ม่ดีใส่ จะทำให้พ้ นจากสิ่งเหล่านั้น

“นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

นอ กจากเรื่องความปลอ ดภั ยในการเดินทางแล้ว เราก็ได้นำบทสวดคาถาเรียกเงิ นเล็กๆน้อยมาฝากกันด้วยค่ะ

10. คาถาขับรถปลอ ดภั ย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยส วดคาถา ต ามนี้ “เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตต าจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไ ม่มีเวร ไ ม่มีภั ย ไปในสั ต ว์ โลกทั้งสิ้ น ทั้งในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องต่ำ และในทิศขวาง บทคาถาของหลวงพ่อจรัญ

ใครที่กำลังมีแผนจะเดินทางไกลก็อย่ าลืมนำเอาไปใช้กันนะคะ สำหรับเรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกัน หล า ยคนคงจะคุ้นเคยกับการสวดมนต์ไหว้พระ

ดังนั้นแล้วการที่เร าส วดคาถาดีๆเพื่อ การเดินทางไกล เพื่อความสบ ายใจของใครหล า ยคน ก็เป็นสิ่งดีเช่นเดียวกัน

และควรที่จะระลึอกเอาไว้เสมอว่า ไ ม่ควรที่จะประมาทในการเดินทาง ขอให้ทุกคนเดินทางอย่ างสวั สดิภาพและปลอ ดภั ย ไ ร้อุปสร รคทั้งป วงนะคะ

ที่มา : www.postsod.com