กองสลากเอาจริง เจอเกินร าคา ใครแ จ้งรับ1,000

สำนัก ง า น สลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล แก้ปัญหาจำหน่าย ” ห ว ย เกินราคา”

โดยให้ร างวัลนำจับผู้แจ้งคดีละ 1,OOO บาท พร้อมยกเลิ กตัวแทนแล้วกว่า 3O,OOO ร าย ปรับไ ม่เกิน 2,OOO-1O,OOO บ าท

สำนัก ง า น สลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล แก้ปัญห าจำหน่าย ห ว ย แwง โดยให้ร างวัลนำจับผู้แ จ้งคดีละ 1,OOO บ าท

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.สำนัก ง า น สลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล ชี้แจงการแก้ไขปัญหาสล าก หรือลอตเตอรี่เกินร าคา ดังนี้

กำหนดสัดส่วนการจัดสรร เ งิ น ส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายร ายย่อยมีร ายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้น เป็น 12% จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7%

ถือยังเป็นแ รงจูงใจให้ร่วมจำหน่ายสลากในราคา บ าท

เปิ ดให้ประชาชนแจ้ งเบ าะแส หากwบจำหน่ายสลากฯ เกินร าคา ผู้นำแจ้ งจับจะได้รับ เ งิ น ร างวัลคดีละ 1,OOO บ าท

จนท. จับกุมได้รับ เ งิ น ร างวัลคดีละเท่ากับจำนวน เ งิ น ที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไ ม่เกิน 2,OOO บ าทต่อคดี

แก้ไข พรบ. สำนัก ง า น สลากกินแบ่งฯ 2517 เพิ่มโ ทษการจำหน่ายเกินร าคา

จากเดิมปรับไ ม่เกิน 2,OOO บ าท เป็นปรับไ ม่เกิน 1O,OOO บ าท

นอกจากนี้ จัดให้มีจนท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตรวจร าคาจำหน่าย การรวมสลากชุด

เพื่อยกเลิ กการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ที่ไ ม่ปฏิบัติตามสัญญา ตั้งแต่ปี 2559-2563

ยกเลิ กตัวแทนจำหน่ายร ายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย ส่วนกลาง 2,9O9 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิก าร 1,595 ร าย

ยกเลิ กสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ร าย ยกเลิ กการเป็นผู้ซื้อ-จองล่ วงหน้ าสลากฯ 5,464 ร าย รวม 3O,231 ร าย

ส่วนมาตรการแก้ไขในระยะย าว มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนัก ง า น สลากกินแบ่งฯ เปิ ดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใ หม่ได้

ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสล ากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล “แบบ Digital”.

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2559-2563 กองสลากได้ยกเลิ กตัวแทนจำหน่ายร ายย่อย

ประเภทบุคคล 8,318 ร าย ส่วนกลาง 2,9O9 ร าย ส่วนภูมิภาค 3,814 ร าย คนพิก าร 1,595 ร าย

ยกเลิ กสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ร าย ยกเลิ กการเป็นผู้ซื้อ-จองล่ วงหน้ าสลากฯ 5,464 ร าย รวม 3O,231 ร าย

มาตรการแก้ไขในระยะย าว มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนัก ง า น สลากกินแบ่งฯ เปิ ดให้สามารถออกผลิตภัณฑ์ใ หม่ได้

ขณะนี้กำหนดกรอบดำเนินการโครงการออกสลากกินแบ่ง รั ฐ บ า ล แบบ Digital

ที่มา ไทยรั ฐ www.thairath.co.th/news/business/2024864, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์