เผยคุณสมบัติผู้ประกันตน ม.33เร ารักกันรับเงิ น4,000

จากกรณีที่รั ฐบ าลมีมาตรการเยี ยวย าผู้ประกันตนมาตร า 33 ในโครงการ ม.33 เร ารักกัน

เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบ าภาระค่ าคร องชีพ ของผู้ประกันตนมาตร า 33

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่กระจายของ CV โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท

โดยมีเงื่ อนไขคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

-มีสัญช าติไทย

-ผู้ประกันตนมาตร า33

-ไ ม่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

-ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.63)

การลงลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าท ของผู้ประกันตนมาตร า 33 มีดังนี้

วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 2564 ลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 15 – 21 มี.ค. 2564 กดยืนยันตัวตนผ่ านแอป เป๋าตัง

วันที่ 22 , 29 มี.ค. 64 และ วันที่ 5 ,12 เม.ย. 64 รั ฐบ าลโอนเงิ นเข้า แอป เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บ าท

วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการกับร้ านค้ าภายใต้โครงการ เร าชนะ

ยื่นทบทวนสิทธิ (ไ ม่สามารถลงทะเบี ยนรอบแรกได้ )

วันที่ 15 -28 มี.ค.64 ยื่นขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดยืนยันตัวตนผ่านแอปฯเป๋าตัง

วันที่12 และ 19 เม.ย. 64 รั ฐบ าลโอนเงิ นเข้าแอปฯเป๋าตัง 2,000 บ าท

วันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการกับร้ านค้ าภายใต้โครงการ เร าชนะ

อย่ างไรก็ตาม โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตร า33

เข้าข่ ายมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ยวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รั ฐบ าลใช้วงเงิ นประมาณ 37,100 ล้านบ าท