เผย4ขั้นตอน ตร วจส อบยอ ดเงินสะสมประกันสังคม

รู้หรือไ ม่ว่าเรา สามารถ เช็ คยอ ดเงิ นประกันสังคม รวมทั้งสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เร าจะได้รับ

เช่น สิทธิรั ก ษ าต ามสถานพย าบาล สิทธิเบิกค่ าทําฟันประกันสังคม เช็ คประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์

และเงิ นสมทบชร าภาพ ได้ง่ าย ๆ ผ่ านทางหน้ าเว็ บไซต์ และ ผ่ านทางแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ

เพราะประกันสังคมที่จ่ ายไปทุกเดือนๆ โดนหักไปจากเงิ นเดือนนั้นไ ม่ได้หักไปเปล่าๆ

แต่มันคือสิทธิต่างๆ ของเร านั้นเอง ซึ่งก็จะรวมค่ารั ก ษ า พ ย า บ าล ต่าง ๆ เงิ นสำหรับตอนว่ างงานสำหรับตอน ช ร า

แต่เคยเข้าไปเช็ คไหมว่า เงินประกันสังค มที่มีนั้นสะสมไปได้เท่าไ หร่แล้ว

น้อยคน มากจะรู้ว่าเช็ คได้ วันนี้เร าจะมาสอน วิธีเช็ คยอ ดเงิ นประกันสังค ม แบบออนไลน์กัน ซึ่งง่ ายมากๆ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

1 เข้าไปยังเว็บ www.sso.go.th ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย

2 กรอ กเลขบัตรประชาช น / รหัส ผ่ าน สำหรับคนที่ยังไ ม่ได้เป็นสมาชิก

ให้กดลงทะเบี ยนสมัครให้เรียบร้อยก่อน โดยจะมีให้ยืนยันตัวตนผ่ านเบอร์โทรศัพท์ด้วย

3 พอเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนู “ผู้ประกันตน” ซึ่งจะเป็นหน้ าเว็ บที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของเร า

4 เวลาจะเช็ คยอ ดเงิ นสะสมของประกันสังค มให้ดูในเมนู “ข้อมูลการส่งเงิ นสมทบ”

ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วจะเห็นประวัติการส่งเงิ นของเราเองในแต่ละเดือนที่จ่ าย ๆ ไปนั่นเองซึ่งเงิ นส่วนนี้จะถูกแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับ 3 ส่วน

จะมีสำหรับย ามเ จ็ บ ป่ ว ย สำหรับช ร า ภาพ และ สำหรับตอนว่ างงาน

สำหรับเงิ นตอน ช ร านั้นไปส่อง ๆดูได้เหมือนกันแล้ววางแผนการใช้ชีวิตได้เลย เพราะพออายุครบ 55 ปี เราทำเรื่องขอรับเงิ นส่วนนั้นได้เลย

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ทำประกันสังค มควรจะรู้อย่ างน้อยก็ได้รู้ว่าเงิ นของเราที่สะสมในประกันนั้นได้เท่าไหร่

ย ามเ จ็ บ ป่ ว ย ย ามว่างงานจะได้มีเงิ นคอยช่วยเหลือแน่นอนว่าพนักงานบริษัททุกคนนั้น

มีประกันสังค มอยู่แล้ว ถ้าว่าง ๆ ก็ลองหาเวลาเข้าเว็บเช็ คดูกันนะ

ลองหมั่นตรวจสอบเงิ นในส่วนนี้ของเร าดูนะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อรั ก ษ าสิทธิที่เราเพิ่งได้

เพราะหากคุณลืมไปว่ามีเงิ นส่วนนี้อยู่ และไ ม่ได้ทำเรื่องขอเงิ นคืนภายใน 1 ปี เงิ นของท่านส่วนนี้ก็จะถูกนำไปสมทบเข้ากองกลางทันที

ไ ม่สามารถขอคืนได้อีกแล้ว และบอ กได้เลยว่ามีผู้ประกันตนไ ม่น้อยเลยที่ไ ม่เคยรู้ว่าตัวเองมีสิทธินี้ค่ะ

ที่มา : www.krustory.com