เร าชนะไ ม่ต้องมีสมาร์ทโฟน ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว

วันที่ 10 ก.พ.2564 นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทร วงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบี ยนเร าชนะว่า

กระทร วงการคลังเปิ ดรับลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะ เช็ คสิทธิ ตร วจสอบสถานะ

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่

ไ ม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

ไ ม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟน

ไ ม่สามารถเข้างานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้

ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

ในกลุ่มนี้สามารถลงทะเบี ยนเร าชนะได้ระหว่างวันที่ 15 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย

หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบี ยน ซึ่งกระทร วงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทร วงมหาดไทย กระทร วงสาธารณสุข

กระทร วงการพัฒนาสังค มและความมั่นคงของมนุ ษย์ ในการดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่

เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบี ยนเร าชนะ เช็ คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว

เบื้องต้นประชาชนกลุ่มดังกล่าวนี้ จะต้องนำ บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ใช้ประกอบการลงทะเบี ยน เพื่อขอรับสิทธิโครงการเร าชนะ

โดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยการเสี ยบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

พร้อมกับกำหนดรหัสเป็น PIN Code ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบี ยนเร าชนะผู้ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

สำหรับลงทะเบี ยนผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทย จะมีระบบลงทะเบี ยนให้คล้ายๆ

กับที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบี ยนปกติ ผ่ าน www.เร าชนะ.com เพียงแต่ระบบนี้จะไ ม่ได้เปิ ดให้คนทั่วไปเข้ามา สามารถเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้ าที่ระบบธนาคารกรุงไทย

ซึ่งข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่

ชื่อ นามสกุล

เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบี ยน

ข้อมูลสำหรับการติ ดต่อ เช่น ความสัมพันธ์ของผู้ติ ดต่อได้ ชื่อผู้ที่ติ ดต่อได้

และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น (ซึ่งอาจเป็นตัวเองได้ อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้)

ในส่วนของขั้นตอนการยืนยันตัวตน ผ่านเครื่องของธนาคารกรุงไทย

หรือเครื่อง EDC เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าตัวจริงๆ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

เสี ยบบัตรประชาชนเข้าไป

กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ ายที่ร้ านค้ าในการใช้สิทธิเร าชนะ

ประชาชนต้องถ่ายรูปภาพใบหน้ า

ถ่ายรูปบัตรประชาชน

เมื่อทำเสร็จ รอผลเร าชนะ เช็ คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ ถ้าผ่านถึงจะได้รับเงิ นมาตรการเร าชนะ

โดยเมื่อได้สิทธิจะได้รับวงเงิ นเข้าบัตรประชาชนเป็นร ายสัปดาห์ เงิ นเข้าทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บ าท

ซึ่งง วดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บ าท

เนื่องจากจ่ ายต กเบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วย และง วดถัดไปจะได้รับ 1,000 บ าท จนครบ 7,000 บ าท

ทั้งนี้การใช้สามารถใช้จ่ ายผ่ านบัตรประชาชนสำหรับการซื้อสินค้ าหรือชำระบริการจากร้ านค้ าธงฟ้าร าคาประหยัดพัฒนาเศ รษฐกิจท้องถิ่น

ร้ านค้ าค นละครึ่ง และร้ านค้ าเร าชนะ ใช้สิทธิเร าชนะได้ถึง 31 พฤษภาค ม 2564