คลินิกแ ก้ห นี้ปรับเงื่ อนไขช่วยทุกคน

คลินิกแก้หนี้ หรือ คลินิกแ ก้หนี้ BY SAM ปรับเกณฑ์ใ หม่ให้โอกาสกลุ่มคนเป็น ห นี้เ สีย ก่อน 1 ก.พ. 64

ช่วยเหลือกลุ่มพล าดโอก าสในรอบก่อนและลู กห นี้ที่ได้รับผลกระทบช่วง cv

สำหรับใครที่มีห นี้เสี ยอยู่ในตอนนี้ อย่ าละเลยให้กล ายเป็นประวัติเสี ยยิ่งกว่าเดิม

คลินิกแ ก้ห นี้ ช่วยแก้ห นี้ได้อย่ างไร

สำหรับการขย ายกลุ่มผู้มีห นี้ในครั้งนี้ เปิดขย ายเวลาการเป็นห นี้เ สีย จากเดิม วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็น ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64

จะมีการปรับโครงสร้างห นี้ของลู กค้ าที่เป็นห นี้เสี ยกับ 35 ผู้ให้บริการทางการเงิ นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้ง บัตรเครดิต บัตรกดเงิ นสด และสินเชื่ อส่วนบุคคลที่ไ ม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเ งิน (Non-Bank) ดังนี้

โดยจะให้ดอกเบี้ ยต่ำเพียง 4-7% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี

และยังจะได้รับมาตรการพิเศษ ย าแ รง 2 สูตร ที่ขย ายระยะเวลาออกไปถึงเดือน มิถุนายน 2564 ได้แก่

สูตร 1 การเลื่ อนกำหนดชำระห นี้เงิ นต้นและดอกเบี้ยแ ก่ผู้ที่ชำระไ ม่ไหว โดยจะไ ม่ถือว่าผิ ดนัดชำระห นี้และไ ม่เสี ยประวัติ และ

สูตร 2 ลดดอกเบี้ ยลง 1-2% สำหรับผู้ที่สามารถผ่อนชำระต่อเนื่องอีกด้วย

คุณสมบัติเบื้ องต้นสำหรับผู้เข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้ห นี้ by SAM”

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีร ายได้

2. มีอายุไ ม่เกิน 65 ปี

3. มียอดห นี้รวมกันไ ม่เกิน 2 ล้านบ าท

4. เป็นห นี้เสี ยก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564

เอกส ารสำคัญประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้สมัคร

2. พนักงานประจำ ใช้สลิปเงิ นเดือนย้อนหลัง หรือเอกส ารแสดงร ายได้ย้อนหลัง 3 เดือน

3. อาชีพอิสระ ใช้ร ายการเดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารการแสดงการเสี ยภ าษีเงิ นได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

4. เอกส ารการตรวจสอบข้อมูลภาระห นี้จากเครดิ ตบูโร (ช่องทางไหนบ้าง คลิก http://bit.ly/CrEbur1)

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามร ายละเอี ยดผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแ ก้ห นี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam หรือ Facebook คลินิกแก้ห นี้

หรือโทรสอบถามที่ Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

ที่มา: คลินิกแ ก้ห นี้ by SAM