บัตรค นจนได้รับสิทธิค่ าไฟฟ้า2เด้ง

เรียกได้ว่าเป็นข่ าวดีสำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการเลยทีเดียว สำหรับ โฆษก MEA เผย ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน

ได้สิทธิรับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และใช้บัตรฯ ลดเพิ่มอีก 230 บ าท

หากใช้ไ ม่เกินตามที่กำหนด จากมติคณะรั ฐมนตรีที่ให้ความช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าในสถานก ารณ์การแพร่กระจ าย CV ระล อกใ หม่

โดยให้สิทธิส่วนลดค่ าไฟฟ้าสำหรับบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ผ่าน 3 มาตรการที่ได้ออกมาก่อนหน้ านี้นั้น

ซึ่งก็มีประชาชนบ างส่วนเกิ ดข้อสงสัยว่า หากเป็นผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จะสามารถได้รับสิทธิช่วยเหลือค่ าไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยหรือไ ม่

นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA

ล่าสุด นายจาตุรงค์ สุริย าศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง โฆษก MEA กล่าวกับ Sanook Money

ว่า กรณีผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บัตรค นจน จะได้รับสิทธิ 2 เด้ง ได้แก่

1 สิทธิผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท

1.1 ได้รับค่ าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (ร วมค่ าบริการ)

โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือน ก.พ.-มี.ค. 64

2 เงินช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกินคนละ 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เท่ากับว่าได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก บวก เงิ นช่วยเหลือในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐต้องไ ม่เกิน 230 บ าท

โดยผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะต้องจ่ าย 230 บ าทไปก่อน

จากนั้นกรมบัญชีกลางจะส่งเงิ นคืนเข้าบัตรฯ ให้ภายหลัง หากผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินบัตรฯ มาเป็น 231 บ าท จะต้องจ่ ายเต็มทั้งหมด

โดยจะไ ม่ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บ าท ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบ ายของรั ฐบ าลตั้งแต่แรก

ขอบคุณ สนุกดอทคอม