บัตรค นจน เดือนกุมภาพันธ์จะมีเงิ นเข้าต่อเนื่องอีก3วัน

คนถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐได้เฮ เพราะในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

นอกจากจะได้รับวงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภค บริโภค ค่ ารถโดยส ารสาธารณะ ตามปกติแล้ว

ล่ าสุดยังจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ “เร าชนะ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เพิ่มเติมอีก 5,400 ถึง 5,600 บ าท

ซึ่งรั ฐบ าลจะทยอยโอนให้ผู้ถือบัตรค นจนโดยอัตโนมัติ ไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใด ๆ

คงอย ากทราบแล้วใช่ไหมว่า เงิ นช่วยเหลือดังกล่าวจะเข้าบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐวันไหนบ้ าง และเป็นจำนวนเท่าไร เร ารวบรวมข้อมูลมาบอกแล้วค่ะ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออ ายุจากมาตรการเดิม โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

กรณีใช้ไฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติ ดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่ าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเ งิน 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่ างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่ าน้ำประปา ไ ม่เกิน 100 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปา ไ ม่เกิน 100 บ าท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรค นจนใช้น้ำประปาเกินวงเ งิน 100 บ าท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบี ยนที่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงิ นช่วยเหลือจากโครงการเร าชนะ งว ดที่ 3

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บ าท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเร าชนะ งว ดละ 675 บ าท

กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บ าท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเร าชนะ งว ดละ 700 บ าท

โดยเงิ นจำนวนนี้ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ ต้องใช้ผ่ านร้ านค้ าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง เร าชนะ ร้ านธงฟ้าฯ

ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบี ยนกับเร าชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงิ นช่วยเหลือจากโครงการเร าชนะ งวดที่ 4

ผู้มีสิทธิ์รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

กลุ่มที่ปกติได้รับ 800 บ าท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเร าชนะ งว ดละ 675 บ าท

กลุ่มที่ปกติได้รับ 700 บ าท/เดือน จะได้รับเงิ นจากเร าชนะ งว ดละ 700 บ าท

โดยเงิ นจำนวนนี้ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค นละครึ่ง

เร าชนะ ร้ านธงฟ้าฯ ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ที่ลงทะเบี ยนกับเร าชนะเท่านั้น สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564