เร าชนะ เปิ ดรอบพิเศ ษลงเยี ยวย ารับ7,000ผ่าน ธ.กรุงไทยทุกส าขา

วันที่ 14 ก.พ.64 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ร ายงานว่า

ธนาคารกรุงไทยจะเปิ ดลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย าเร าชนะ 7,000 บ าท

สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เช่น ไ ม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไ ม่มีสมาร์ทโฟน ไ ม่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าว สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (บัตรแข็งสีฟ้าอ่อน)

ไปติ ดต่ อขอลงทะเบี ยนได้ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเ ทศ

แต่หากประชาชนท่านใดที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ยังไ ม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

ขอให้ติ ดต่อขอทำใ หม่ได้ที่สำนักงานเท ศบ าล สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักบริหารการทะเบี ยน กรมการปกครอง

หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง

หรือสำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในระยะเวลาดังกล่าว