เริ่มแล้วใ ครเป็นห นี้ รีบลงเลยก่อนหมดเ ขต

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก cv ทั้งอาจถูกถูกพั กงานชั่ วคร าว ถูกเลิ กจ้ าง

จนอาจส่งผลกระทบต่อการเงิ นและห นี้สิ นบัตรเครดิต เมื่อธปท. ร่วมมือกับกระทร วงยุติธร รม

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคล รวม 22 แห่ง จัดงาน มหกร รมไก ล่เก ลี่ยห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 14 ก.พ.-14 เม.ย.2564

โดยประชาชนที่มีห นี้บัตรและสินเชื่ อส่วนบุคคล ไ ม่ว่าจะมีสถานะเป็นห นี้ดีที่ยังผ่อนชำระปกติ

แต่เริ่มข าดสภาพคล่องชั่ วคร าว หรือห นี้เ สีย ทั้งที่ยังไ ม่มีการฟ้อง อยู่ระหว่างฟ้อง หรือที่มีคำพิพ ากษาแล้ว

สามารถใช้ช่องทางของงานมหกร รมครั้งนี้ เพื่อไก ล่เก ลี่ยปัญห าที่มีกับเจ้าห นี้ได้ โดยงานนี้จัดขึ้นไก ล่เก ลี่ยแบบออนไลน์

ส่วนเงื่ อนไขของลู กห นี้ที่จะเข้าโครงการผ่ าน มหกร รมไก ล่เก ลี่ยห นี้ แทบจะครอบคลุมลู กห นี้ทุกกลุ่มที่เป็นห นี้บัตรเครดิตและสินเ ชื่อส่วนบุคคล

เพราะไ ม่ว่าลู กห นี้จะมีสถานะไหนก็สามารถเข้าโครงการได้

สำหรับเงื่ อนไขผ่อนปรนที่ลู กห นี้จะได้รับจากสถาบันการเงิ นและแบงก์ทั้ง 22 แห่ง ผ่าน 3 เงื่ อนไข

1.กลุ่มลู กห นี้ เอ็นพีแอล ที่มีคำพิพ ากษาและเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้ว

มีข้อเสนอให้ชำระเฉพาะเงิ นต้น ไ ม่มีดอกเบี้ย โดยมีการวางกรอบการชำระห นี้ไว้ 3 ระยะ

คือภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี และภายใน 5 ปี หากชำระได้ตามแผนก็จะยกดอกเ บี้ยให้ลู กห นี้

2.ลู กห นี้ เอ็นพีแอล ที่ยังไ ม่ถู กฟ้องร้อง หรือถู กฟ้องแล้ว เมื่อสมัครเข้าร่วมมหกร รมฯ

จะมีการรับเรื่องเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการไก ล่เก ลี่ยห นี้ของศาล พร้อมกันนี้ ยังมีข้อเสนอผ่อนชำระ ระยะย าว เช่น ภายใน 10 ปี เป็นต้น

3.กลุ่มที่ข าดสภ าพคล้องชั่ วคราว ค้ างชำระเกิน 3 เดือน โดยธนาคารแห่งประเท ศไทยจะช่วยแปรสภาพหนี้เป็นระยะย าว คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง

ประชาชนที่มีห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคลที่ไ ม่มีหลักประกัน สามารถเข้าร่วมงานมหกร รม

ไก ล่เก ลี่ยออนไลน์ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.2564 เป็นต้นไป

ผ่านเว็ บไซต์ของสำนักงานศ าลยุติธร รม กรมบังคับคดี ธปท. และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิน (ศคง.) รวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงิ นที่เข้าร่วม

ขอแนะนำให้ศึกษาแนวทางกรอกข้อมูลอย่ างละเอี ยด ตรวจเช็ กไ ม่ให้ผิ ดพล าด เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่ างรว ดเร็ว

หากต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติ ดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเ งิน ธปท. โทร. 1213 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

กรณีนอกเวลาทำการสามารถฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่เจ้าหน้ าที่ติ ดต่ อกลับไป

ร ายชื่อผู้ให้บริการทางการเ งิน 22 แห่ง ที่เข้าร่วมมหกร รมไก ล่เก ลี่ยห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคลโดยการสนับสนุนของ ธปท. และกรมบังคับคดี

ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่ง

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารธนช าต จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

Non-bank จำนวน 12 แห่ง

1. บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด

2. บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเท ศไทย) จำกัด

3. บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิส จำกัด

4. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธย า จำกัด

5. บริษัท พรอมิส (ประเท ศไทย) จำกัด

6. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท ศักดิ์สย ามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท อยุธย า แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

9. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท ไอทีทีพี จำกัด

12. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)