เผยไทม์ไลน์และเงื่ อนไข วันลงวันรับ 4,000

เปิ ดไทม์ไลน์-เงื่ อนไข ‘ม.33 เร ารักกัน’ วันลงทะเบี ยน-วันรับ 4 พัน หลังชงเข้าครม.พรุ่งนี้

เผยใช้เงิ นกู้ 3.71 หมื่นล้านบ าท มีผู้ได้สิทธิประมาณ 9.2 ล้านคน

หลังจากที่ประชุมคณะกร รมการกลั่ นกรองโครงการใช้เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบ าท

ที่มีสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังค มแห่งช าติ (สศช.) เป็นประธาน เห็นชอบแจ กเงิ นเยี ยวย ามาตรการ ม.33 เร ารักกัน

ให้ผู้ประกันตนมาตร า 33 ของกองทุนประกันสังค ม คนละ 4,000 บ าท มีผู้ได้สิทธิประมาณ 9.2 ล้านคนแล้ว

โดยจะเสนอให้คณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันที่ 15 ก.พ.2564 ใช้เงิ นกู้ 3.71 หมื่นล้านบ าท

จากพ.ร.ก.กู้เงิ น 1 ล้านล้านบ าท เป็นการโยกในส่วนของเงิ นกู้ที่ใช้เพื่อการฟื้นฟูเศร ษฐกิจ

มาใช้เพื่อการเยี ยวย าเศร ษฐกิจเพิ่มเติม เนื่องจากวงเ งินเยี ยวย า 5.5 แสนล้านบ าทใช้หมดแล้ว

สำหรับเงื่ อนไขผู้ได้เงิ นเยี ยวย า มีดังนี้

1.ต้องเป็นผู้มีสัญช าติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 ก่อนวันที่ 19 ม.ค.2564

3.ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

4.ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

5.ต้องไ ม่เป็นผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ซ้ำซ้ อนจากมาตรการเร าชนะ

ขณะที่ขั้นตอนการลงทะเบี ยนต่างๆ ในเบื้องต้น

1.ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com และตรวจสอบสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 2564

2.รั ฐบ าลตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มี.ค. 2564

3.กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น”เป๋าตัง” วันที่ 15 – 21 มี.ค. 2564

4.ได้วงเงิ นผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บ าท ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และวันที่ 5,12 เม.ย. 2564

5.เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ าและบริการกับร้ านค้ าภายในโครงการเร าชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

5.สำหรับผู้ลงทะเบี ยนไ ม่ผ่าน สามารถลงทะเบี ยนขอทบทวนสิทธิได้ผ่าน www.ม33เร ารักกัน.com ในวันที่ 15-28 มี.ค. 2564

รั ฐบ าลทำการตรวจสอบข้อมูล 29 มี.ค.-4 เม.ย. 2561 กดยืนยันตัวตน 5-11 เม.ย. 2564

และได้วงเงิ นในวันที่ 5 และ 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 2,000 บ าท