คุณย ายมาลงเร าชนะกลุ่มไ ร้สมาร์ทโฟน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี

ได้มีชาวบ้ านหลายร้อยคนเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด เพื่อมารอต่อคิวลงทะเบี ยนโครงการเร าชนะ

สำหรับผู้ที่ไ ม่มีสมาร์ทโฟน โดยมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 15 -25 ก.พ.64

หลังประตูธนาคารเปิ ด ชาวบ้ านที่ยืนต่อคิวต่างพากันยื่นเอกส ารหลักฐานบัตรประชาชน

แต่บรรย าก าศเป็นไปด้วยความโกล าหล เจ้าหน้ าที่ธนาคารได้ตะโกนด้วยเสี ยงดัง

ทำให้ชาวบ้ านบ างส่วนรู้สึกไ ม่พอใจ หลังเจ้าหน้ าที่บอกวันนี้รับได้แค่ 100 คน ทำให้หลายคนผิ ดหวัง

แถมเครื่องคอมพิวเตอร์ลงแบบฟอร์มเราชนะยังเ สีย ไ ม่สามารถบริการได้อีก

นางส าวน้อย ผู้มารอคิวลงทะเบี ยน กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาที่ธนาคารเพื่อมาสแกนใบหน้ า

เนื่องจากได้ลงทะเบี ยนในแอป ลงยังไงก็ไ ม่ผ่าน เขาให้มาธนาคารอย่ างเดียว เดินทางมาตั้งแต่ 07.00 น.

เพราะบ้ านอยู่แถวนี้ ตนอย ากให้ทางธนาคารแจ กเป็นเงิ นสดมากกว่า

เพราะเงิ นร ายเดือนบ างคนได้อยู่แล้ว ถ้าแจ กแบบนี้น่าแ จกเป็นเงิ นสดไปเลยดีกว่า

เหมือนรอบที่แจ กเ งิน 5,000 บ าท น่าจะสะดวกมากกว่านี้

คุณย ายสา กล่าวทั้งน้ำต าว่า รู้สึกน้อยใจมาก เจ้าหน้ าที่ที่ให้บริการดุเหมือนสุนัข

ตนเป็นค นนะไ ม่ใช่ก้อนหิน หูได้ยิน ต ามองเห็น ทำไมไ ม่ค่อยๆ ชี้แจง และตนกรอกร ายละเอียดเสร็จแล้วก็บอกให้รอๆ

เครื่องมันเ สีย ถ้าเป็นพ่อแ ม่ตัวเองโ ดนแบบนี้จะคิดยังไง ตอนนี้ขอกลับไปกินย าคล ายเครียดก่อนค่อยมาใ หม่ เพราะเจ้าหน้ าที่ ดุเหมือนหมา