ครม.ขย ายเวลาจ่ ายห นี้

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง เปิ ดเผยว่า จากสถานก ารณ์การ ระล อกใ หม่

นำไปสู่การออกประก าศพื้นที่สถานก ารณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการสั่งปิดสถานที่และระงั บการให้บริการของสถานบริการ

ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนและการดำเนินธุรกิจ

โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)

ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแ พร่CV มาอย่ างต่อเนื่อ

นายอาคม กล่าวว่า วันนี้ครม.มีมติเห็นชอบ เรื่องมาตรการด้านการเงิ นเพื่อดูแลและเยี ยวย าผลกระทบ เพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาภาระห นี้สินของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

1.การปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเ ชื่อ เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สนับสนุนสินเชื่ อวงเงิ นรวม 40,000 ล้านบ าท (แห่งละ 20,000 ล้านบ าท)

ให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระหรือเกษตรกรร ายย่อย อัตราดอกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) ไ ม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

โดยขย ายระยะเวลาปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยออกไปเป็นไ ม่เกิน 12 เดือน จากเดิม 6 เดือน

ตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ธนาคารออมสินและธ.ก.ส.กำหนด

พร้อมทั้งขย ายระยะเวลากู้ออกไปเป็นไ ม่เกิน 3 ปี จากเดิม 2 ปี 6 เดือน ทั้งนี้รับคำขอสินเ ชื่อถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564

2.โครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิ น สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว วงเงิ นรวม 10,000 ล้านบ าท

โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply Chain

โดยใช้ที่ดินว่ างเปล่า และ/หรือที่ดินและสิ่งปลู กสร้ างที่มีเอกส ารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน

และไ ม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร วงเงิ นสินเ ชื่อต่อร ายไ ม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางร าชการ

สูงสุดไ ม่เกิน 50 ล้านบ าท ระยะเวลากู้ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปีในปีแรก ร้อยละ 0.99 ต่อปีในปีที่ 2

และร้อยละ 5.99 ต่อปีในปีที่ 3 รับคำขอสินเชื่ อถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564

นายอาคมกล่าวว่า กระทร วงการคลังมั่ นใจว่าการดำเนินมาตรการด้านการเงิ นดังกล่าวจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของประชาชนและช่วยแก้ไขปัญห า ส ภ า พ คล่อง

ของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้ างง าน

เพื่อให้เศร ษฐกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ท่ ามกลางสถานก ารณ์การแพ ร่ระบ าดของเชื้ อไวรั ส

โดยกระทร วงการคลังจะติ ดต ามสถานก ารณ์อย่ างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลเศร ษฐกิจไทยอย่ างทันท่วงทีเมื่อสถานก ารณ์เปลี่ยนแปลงไป