เตรียมลงเร าชนะ ม33เผยคุณสมบัติชัดเจน

เลขาธิการ สปส. แจ งร ายละเอียดโครงการ ม.33 เร ารักกัน พร้อมย้ำเปิ ดลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังค ม กระทร วงแร งงาน

เผยการดำเนินงาน ขั้นตอนการลงทะเบี ยนเพื่อขอรับสิทธิ์ และเงื่ อนไขในโครงการ ม.33 เร ารักกัน ว่าคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ ดังนี้

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญช าติไทย

ไ ม่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ไ ม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เร าชนะ

ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ม.33 เร ารักกัน ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค.2564 จากนั้นธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล

รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564 ทั้งนี้

ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 22, 29 มี.ค. และ 5, 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บ าท

โดยผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ าย ซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ

ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิ น หรือภายใต้โครงการ ค นละครึ่ง และโครงการ เร าชนะ ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564

ส่วนกรณี ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไ ม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เร ารักกัน

สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15 – 28 มี.ค. 2564

โดยธนาคารจะทำการตร วจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564

โดยผู้ประกันตนสามารถตร วจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com

พร้อมกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2564

จากนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงิ นเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ในวันที่ 12, 19 เม.ย. 2564 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บ าท

พร้อมให้ผู้ประกันตนเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ าและบริการผ่านร้านค้ า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน

หรือภายใต้โครงการ ค นละครึ่ง และโครงการ “เร าชนะ” ในวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 2564 อย่ างไรก็ตาม

โครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงิ นเยี ยวย าในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน

รั ฐบ าลใช้วงเงิ นประมาณ 37,100 ล้านบ าท โดยสำนักงานประกันสังค ม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ ม.33 เร ารักกัน

ซึ่งมีหน้ าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการตามนโยบ ายรั ฐบ าล

ขอบคุณ ไทยรั ฐ