3กลุ่มอาชีพ ครม. เค าะปรับค่ าจ้ างเพิ่มแล้ว

คณะรั ฐมนตรี มีมติรับทราบ ประกาศคณะกร รมการค่ าจ้ าง

เรื่อง อัตร าค่ าจ้ างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ตามมติคณะกร รมการค่ าจ้างชุดที่ 21

โดยให้มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 90 วันเป็นต้นไป 3 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ ได้แก่

ช่างกลึง อัตราค่ าจ้ าง 460-630 บ าท/วัน

ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC อัตราค่ าจ้ าง 470-675 บ าท/วัน

ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut อัตราค่ าจ้ าง 480 บ าท/วัน

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อัตราค่ าจ้ าง 465-630 บ าท/วัน

2.กลุ่มสาขาอาชีพช่ างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้แก่

ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารและช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อส ารดาวเทียม) อัตราค่ าจ้ าง 450 บ าท/วัน

ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) อัตราค่ าจ้ างระหว่าง 450-540 บ าท/วัน

ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกร รมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นร างวัล และการแสดงสินค้ า (MICE : Meetings Incentives Conventions Exhibitions) อัตราค่ าจ้ าง 440 บ าท/วัน

ช่างติ ดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ อัตราค่ าจ้ าง 450 บ าท/วัน

3.กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ได้แก่

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ อัตร าค่ าจ้ าง 430 บ าท/วัน

ช่างตั้งศูนย์และถ่ วงล้อรถยนต์ ช่างซ่ อมรถจักรย านยนต์ อัตร าค่ าจ้ าง 415 บ าท/วัน

ทั้งนี้ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ได้มีการชะลอการออกประกาศฯ ไว้ก่อน

เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแร งง านแห่งช าติ สาขาอาชีพพนักงานขับรถบรรทุกให้ครอบคลุมรถบรรทุก