ระบุม.33 เงิ นเข้าวันไหนและใช้ได้ตอนไหน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรกที่โครงการ ม.33 เร ารักกัน เปิ ดให้ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตร า 33 จำนวน 9.27 ล้านร าย

ลงทะเบี ยนรับเงิ นเยี ยวย า 4,000 บ าทต่อคน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 7 มีนาคม 2564

สำหรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ ม.33 เร ารักกัน ประกอบด้วย

สัญช าติไทย

เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตร า 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564

ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ไ ม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเร าชนะ

ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ไทม์ไลน์ขั้นตอน โครงการ ม.33 เร ารักกัน

เปิ ดลงทะเบี ยนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com

วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ธนาคารกรุงไทยทำการตรวจสอบข้อมูล คัดกรอง

วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 กดยืนยันตัวตน และกดใช้งาน โดยรั ฐบ าลจะโอนเงิ นให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ไทม์ไลน์การโอนเงิ นโครงการ ม.33 เร ารักกัน งว ดละ 1,000 บ าท โดยแบ่งเป็น

งว ดที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564

งว ดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564

งว ดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564

งว ดที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ใช้จ่ ายได้เมื่อไร

ใช้จ่ ายซื้อสินค้ าและบริการกับร้ านค้ าภายใต้โครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

กรณีไ ม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ม.33 เร ารักกัน

สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ ผ่านทาง www.ม33เร ารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2564

และจะประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ์ วันที่ 5 เมษายน 2564 หากผ่านการคัดกรอง

ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 5 – 11 เมษายนและเงิ นจะเข้าในวันที่ 12 เมษายน