คลังคัด บัตรค นจน รอบ2 ผู้ถือบัตรเดิม ต้องลงอีกครั้ง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

กระทร วงการคลังเตรียมจะเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ในเร็ว ๆ นี้

โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจากการเปิ ดลงทะเบี ยนโครงการ เร าชนะ

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไ ม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไ ม่มีสมาร์ทโฟน

ทำให้ไ ม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

ทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีร ายได้น้อย แต่เข้าไ ม่ถึงสิทธิบัตรสวั สดิการของรั ฐอยู่อีกไ ม่น้อย จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใ หม่

ยังไ ม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิ ดลงทะเบี ยนหลังจากจบโครงการเร าชนะทันทีเลยหรือไ ม่ อย่ างไรก็ดี จะพย าย ามทำให้เต็มที่

โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลัก ๆ คือ เรื่องของร ายได้ จะต้องเป็นผู้มีร ายได้น้อยตามเงื่ อนไขที่กระทร วงการคลังกำหนด นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า

ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใ หม่สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน

โดยกระทร วงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป

หลังจากจบการลงทะเบี ยนโครงการเร าชนะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิ ดให้ผู้ถือบัตรสวั สดิการ และประชาชนทั่วไป

เข้ามาลงทะเบี ยนรับสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ และจากนี้ไป กระทร วงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวั สดิการในทุก ๆ ปี

เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการมา 2-3 ปีแล้ว

ที่มา prachachat