ชาวนาเฮ เตรียมจ่ ายแล้วเงิ นช่วยเหลือ รอบ2

ความคืบหน้ า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เริ่มจ่ ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรั ฐบ าล

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตร าไร่ละ 500 บ าท สูงสุดไ ม่เกิน 20 ไร่ หรือไ ม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน

หรือ เงิ นช่วยเหลือชาวนา ในงว ดที่1 จ่ ายไปแล้ว วงเงิ นกว่า 28,000 ล้านบ าท ล่าสุด เกษตรกรหลายคน ได้ตรวจสอบสถาะการโอนเ งิน

ผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com เมื่อ ชาวนา หลายคนได้รับเงิ นรอบที่1 ไปแล้วก็ถามหารอบ2 กันต่อ เมื่อไรจะจ่ าย มีความคืบหน้ าแล้ว

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ ฐานเศร ษฐกิจ ถึงความคืบหน้ าการจ่ าย

เงิ นช่วยเหลือชาวนา 500 บ าท สูงสุดไ ม่เกิน 20 ไร่ หรือไ ม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน ในรอบ2

ผมยกหูคุยกับคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพาณิชย์ แล้วทั้ง

เงิ นประกันร ายได้ ที่เพิ่งขอวงเงิ นมาล่ าสุด 3.8 พันล้านบ าท จะรีบนำเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) ทันที หลังจากเข้าแล้ว ธ.ก.ส. ก็สามารถจ่ ายได้ทันที

ส่วนความคืบหน้ า เงิ นช่วยเหลือชาวนา รอบ 2 นั้น ธ.ก.ส.จะมีประการประชุมบอร์ด ในวันที่ 23 หรือ 24 ก.พ. แล้วคาดว่าจะ โอนเงิ นให้กับชาวนาได้ประมาณ วันที่ 25 ก.พ.นี้

สอดคล้องกับนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้แจ้งแล้วเช่นกัน

ดังนั้นเมื่อได้ไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้ว ก็อย ากให้รีบจ่ ายให้โดยเร็วที่สุด เพราะตอนนี้ทุกคนรอคอยกันอยู่

ขอฝากถึงพี่น้องชาวนาให้สบ ายใจกันได้ ผมเองในฐานะที่ได้ไปเป็นตัวแทนพี่น้องชาวนา ยืนยันว่าได้รับเงิ นแน่นอน

อย่ างไรก็ดีทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทร วงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

รอบที่ 1 รับทราบผลการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

มีเกษตรกรขึ้นทะเบี ยนแล้ว จำนวน 4,576,586 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 60,817,850.83 ไร่

ล่าสุด ข้อมูลประมาณการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกร ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 จำนวนทั้งสิ้ น 4,686,319 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูก 62,113,037 ไร่

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com ที่เมนู ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรั ฐ

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่เปิ ดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรกับหน่วยงานของรั ฐเรียบร้อยแล้ว

เข้าไปตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกรของรั ฐบ าลว่าท่านมีสิทธิได้รับเ งิน และมีการโอนเ งินเข้าบัญชีแล้วหรือไ ม่

ขอบคุณ ฐานเศร ษฐกิจ