เท คนิ คลงยังไงไ ม่พล าดรับ4,000

เท คนิ คลงทะเบี ยน ไ ม่พลาดรับ 4,000 บาท

มาตรการ ม.33 เรารักกัน ช่วยเหลือเยี ยวย า กรอบวงเงิ น 37,100 ล้านบ าท เพื่อแบ่งเบาภาระค่ าครองชีพ

ผู้ประกันตน มาตร า 33 จำนวนทั้งสิ้ น 9,2700,000 คน เปิ ดให้ ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบี ยนผ่าน ม33เร ารักกัน

วันแรก 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 รับ 4,000 บ าท

แบ่งจ่ ายสัปดาห์ละ 1,000 บ าท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม – เมษายน 2564

โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิโครงการ ม33เร ารักกัน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ประกอบด้วย

1. เป็นผู้ประกันตน มาตร า 33

2. มีสัญช าติไทย

3. ไ ม่เป็นผู้มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

4. ไ ม่ได้รับสิทธิโครงการ เร าชนะ

5. ไ ม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กระทร วงแร งงาน ระบุขั้นตอนการลงทะเบี ยนเพื่อขอรับสิทธิ โครงการ ม33เร ารักกัน ดังนี้

(1) 21 ก.พ. – 7 มี.ค. เริ่มลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ .ม33เร ารักกัน

– ทั้งนี้ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (21 ก.พ.) โดยครั้งนี้จะไ ม่มีการจำกัดโควต าจำนวนสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบี ยนได้เรื่อยๆ ไ ม่ต้องรีบ

– เมื่อเข้าไปในเว็ บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม ลงทะเบี ยนเร ารักกัน

– จากนั้น จะมีร ายละเอี ยดของโครงการ ร ายละเอี ยดเกี่ยวกับการรับสิทธิ

และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เร ารักกัน และมีช่องให้คลิก ยืนยัน

– จากนั้น จะเข้าสู่หน้ าร ายละเอี ยดส่วนบุคคล หน้ านี้ ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล เลขหน้ าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วัน เดือน ปีเ กิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

– จากนั้น หน้ าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น SMS ไปยังมือถือของคุณ)

เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป ระบบจะทำการประมวลผล ให้รอสักครู่

– หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ตามเงื่ อนไขโครงการต่อไป

(2) 8 – 14 มี.ค. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

(3) 15 – 21 มี.ค. ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง ม33เร ารักกัน และกดยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

(4) 22 , 29 มี.ค. – 5 , 12 เม.ย. ได้วงเงิ นผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บ าท (โอนเข้าทุกวันจันทร์)

(5) 22 มี.ค. – 31 พ.ค. เริ่มใช้จ่ ายสินค้ าและบริการผ่านร้ านค้ า / ผู้ประกอบการ / บริการ

– ร้ านธงฟ้าที่ใช้ แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน

– โครงการ ค นละครึ่ง

– โครงการ เร าชนะ