กรุงไทย ประก าศถึงคนที่ได้ข้อความรับเ งิน5000 ระวั งอย่ าหลงเชื่อเด็ ดข าด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เพจ krungthai care

โพสต์ผ่าน Facebook ว่า ระวัง อย่ าหลงเ ชื่อ SMS แอบอ้ างเป็นธนาคาร แจ้งว่าจะได้รับเงิ นเพิ่ม 5000 บ าท

จากโครงการเร าชนะ เพราะมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีบัญชีธนาคารกรุงไทย

โดยธนาคารกรุงไทย ไ ม่มีนโยบ ายสอบถามลู กค้ าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว Username และ Password

หากได้รับ SMS หรืออีเมล ที่แนบ Link แล้วบอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ อย่ าได้หลงเ ชื่อ

และให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นเว็ บปล อม อย่ าเข้าไปยังเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ ดข าด

หากพบ SMS / อีเมล / LINE ที่มี Link แอบอ้างเป็นธนาคาร หรือพบเห ตุผิ ดปกติ

แจ้งผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care และ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง