เสี ยงจากประชาชนสินค้ าแพงขึ้น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมข่าวได้รับรายงานว่าหลังจากประชาชนได้รับเงิ นจากโครงการ คนละครึ่ง เร าชนะ ไปแล้ว

แต่กลับมีเสี ยงสะท้ อนจากผู้บริโภคจำนวนมากในหลายจังหวัดถึงประเด็นสินค้ าที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

จนมีการตั้งคำถามว่า เป็นเพราะอะไรกันแน่ เห ตุใดร้ านค้ าพากันปรับร าคาสินค้ าขึ้น บ างร้ าน 7%

บ างร้ านคิดค่ าบริการสแกนสินค้ าค้าเพิ่ม

แต่ส่วนใหญ่ต่ างออกมาบอกเป็นเสี ยงเดียวกันว่า

ร าคาสินค้ าปรับเปลี่ยนไปจากเดิมจนรู้สึกได้

และต้องการให้มีการควบคุมร าคาสินค้ าโดยเร็ว

ของแพงขึ้น