ท ายนิสั ยแม่นๆ เลื อกเล ขที่คุณชอบที่สุด

วันนี้เรามีคำทำน ายลักษณะส่วนตัว จากตัวเลข 1 ถึง 9 ที่เร าชอบ สามารถบอ กอะไรได้หล า ยอย่ าง

เพราะตัวเลขแต่ละตัว มีบุคลิก ความหมาย และความนัย ที่แต กต่างกัน ดังนั้น

การที่คนเราชอบตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเป็นพิเศษ ย่อมต้องมีเหตุผล มีที่มา

และสามารถนำมาทำน าย ท ายนิสั ยได้อย่ างน่าเชื่ อถือ ชอบเลขใหนลองไปอ่านคำทำน ายกันเลยค่ะ

ชอบเลข 9

ลักษณะนิสั ย เป็นคนหัวโบร าณ เคร่งครัดต่อ กฎเกณฑ์และประเ พณีนิยม ซื่อสัตย์

และมีความยุติธรรมประจำหัวใจดื้ อรั้น มุ่มมั่นและมีความฝันเป็นของตัวเอง อ ดทนและทานท นต่อทุกสภาวก ารณ์

ทะเยอทะย านเป็นระยะต ามจังหวะของแร งขวัญและกำลังใจเคร่งเครี ยด

เอาจริงเอาจังกับการดำเนินชีวิตเมื่อพล าดและผิ ดมักไ ม่ย อมให้อภั ยตัวเอง ชอบมองโลกแง่ร้ าย แต่ไ ม่เคยคิดร้ ายใคร

ชอบเลข 8

ลักษณะนิสั ย เป็นคนที่ใช้เห ตุผลมากกว่าอารมณ์ ตรงไปตรงมา กล้าในสิ่งที่ควรกล้และเป็นคนที่กล้าทำก็กล้ารับหนักแน่น

และอ ดทน เข้มแข็ง และมั่นคง สุขุมและเยือ กเย็น รอบคอบและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิต แต่บ่อยครั้งคุณรักงามากกว่าสุขภาพหรือคนรัก

ลับเฉพาะ คุณชอบความหรูหร า และความเป็นที่สุด และคุณเชื่ อเสมอมาและจะเชื่ อตลอ ดไปว่าในโลกนี้

ไ ม่มีของดีราคาถูก และความรักของคุณก็คือ การลงทุนชนิดหนึ่ง

ชอบเลข 7

ลักษณะนิสั ย เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัว พูดน้อย พูดจริง ไ ม่ชอบก ารคุยโ ม้โ อ้อ วดหรือ

การยกตนข่ มท่าน สติปัญญาดีมีความเจริญก้างหน้ าในการศึกษาและอาชีพรู้ว่าตัวเองมข้อ

ดีและข้อด้ อยที่ตรงไหน และพร้อมที่จะปรับปรุงเ ปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดูแลและรักษรสุ ขภ าพของตัวเองได้ดีมาโดยตลอ ด

พิถีพิถันและเฉลี ยวฉล าดในการดำเนินชีวิตแต่บ่อยครั้ง คุณมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับหน้ าที่การงานและความสำเร็จ

จบละเลยเรื่องความรักและความ รู้สึกลึก ๆ ข้างใน

ลับเฉพาะ คุณหลงใหลใครสักคน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตน าการ แรงบัลดาลใจ และเอ กลักษณ์เฉพาะตัว

ชอบเลข 6

ลักษณะนิสั ย เป็นคนสุภาพเรียบร้อย กิริย ามารย าทนุ่มนวล อ่อนช้อย

พูดจาไพเราะมักมีอุดมก ารณ์และทัศนคติส่วนตัวที่ไ ม่เหมือน ใคร และพร้อม ที่จะโด ดเดี่ ยว

ต ามลำพังเพื่อความฝันของตัวเองมีเห ตุผลและเป็นคนช่างคิด แต่บ่อยครั้ง คุณมักทำอะไรโดยไ ม่มีเ หตุผล และใช้อารมณ์มากกว่าหลักการ

ลับเฉพาะ คุณกำลังเสาะแสวงหาใครสักคน ที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดี เสมอต้นเสมอปล า ย และไว้วางใจได้

ชอบเลข 5

ลักษณะนิสั ย เป็นคนที่ทำ อะไรรวดเร็ว กระตือรือร้น และไ ม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่สาะแสวงหาสิ่งแปลก ใหม่อยู่ร่ำไป

ร่าเริงแจ่มใสไ ม่เค ร่งเครี ยด มองทุกอย่ างเป็นเรื่องง่ายห ากตั้งใจและลงมือทำ ย่อมประสบผลสำเร็จได้ไ ม่ย าก

รอบคอบและถี่ถ้วน ใส่ใจในทุกร ายละเอียด ไ ม่ประมาท ถือหลักปลอ ดภั ยไว้ก่อน แต่บ่อยครั้งคุณ

ก็เป็นคนที่ชอบสัญญาหรือรับปากใครต่อใครไว้ก่อน ทั้งที่ไ ม่รู้ว่าจะทำได้จริงห รือเปล่า

เมื่อทำไ ม่ได้ทั้งที่ได้พย าย ามแล้วจึงทำให้คุณดูเหมือนเป็นคนที่ไ ม่น่าเชื่ อถือและไว้วางใจ

ลับเฉพาะ คุณไ ม่ชอบเดินทางไกล ไ ม่ชอบการผจญภั ย ไ ม่ชอบสถานที่แคบๆ

และไ ม่ชอบคนใจแคบคุณจึงชอบความรักที่เรียบง่ายไ ม่ยุ่ง ย าก ไ ม่วุ่นว ายสับสน ขณะเดียวกันก็มีอิสระเสรี มีความเชื่ อมั่นในกันและกัน

ชอบเลข 4

ลักษณะนิสั ย เป็นคนเก็บเนื้อเ ก็บตัว พูดน้อย ชอบทำอะไรเงียบ ๆ คนเดียว โด ดเดี่ ยวและรักอิสระ

เป็นคนฉลาดคิดและฉลาดทำช่างเลือ ก ชอบการวางแผนล่ วงหน้ าเชื่ อมั่นในความคิดของตนเองเสมอ

ไ ม่ว่าจะเป็นแนวความคิดที่แปลกพิสด ารเพียงใดแต่บ่อยครั้ง คุณก็เป็นคนอารมณ์ร้ อน

โมโ ห ร้ าย และเผลอทำอะไรไปโดยไ ม่ได้ยั้ งคิด แต่ยังดีที่เป็นคนโ ก ร ธง่ายห า ย เร็ว

ลับเฉพาะ คุณชอบทดลอง ชอบความแปลก ใหม่

ที่ไ ม่ซ้ำแบบใครดังนั้นใครบ างคนที่มากับเรื่องเซอร์ไพรส์ จะสร้างความประทับใจให้คุณได้เสมอ

ชอบเลข 3

ลักษณะนิสั ย เป็นคน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอมสูง ปรับตัวเก่ง ช่างเอาอ ก

เอาใจและแคร์ความรู้สึกของคนใกล้ชิดร่ำร ว ย รอยยิ้ม และอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดีไ ม่มีพิ ษสงอะไรกับใครเขา

ปรารถนาให้ทุก ๆ คนในชีวิตมีแต่ความสงบสุขเป็นคนที่ไ ม่ชอบย่ำอยู่กับที่

จึงขวนขวายศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ใส่ตัวอยู่เสมอแต่บ่อยครั้งที่คุณโลเล

แป รปร วน มีจุดหมายในชีวิตไ ม่แน่นอน มักเปลี่ยนแปลง ไปต ามสภาพแวดล้อมและคนใกล้ชิด

ลับเฉพาะ เก่งมาจากไหน ก็แ พ้หัวใ จใครสักคนที่อยู่ด้วยแล้วอบอุ่น

คอยดูแลเอาใส่ย ามอยู่ใกล้ และคอ ยห่วงใยย ามอยู่ไกลกัน

ชอบเลข 2

ลักษณะนิสั ย เป็นคนอ่อนหวาน นุ่มนวล กิริย ามารย าทเรี ยบร้อยมีความประนีประนอมสูง

รักสันติ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนที่ปากตร งกับใจ คิดอย่ างไรก็พูดอย่ างนั้น ซื่อสัตย์ ซื่อตรง

และมีอุดมก ารณ์รักเพื่อนฝูง รักครอบครัว และรักบ้าน มีจิตใจละเอียดอ่อน มีพรสวรรค์และชั้นเชิงใ นงานศิลปะทุกรูปแบบ

แต่บ่อยครั้ง ที่คุณหูเบา เชื่ อคนง่ ายไม่รู้จักแยกแย ะผิ ดถูก จึงมักเดื อนร้ อนและเสี ยชื่อเสียงเพราะต กเป็นเหยื่ อข องผู้ที่มีเ ล่ห์เหลี่ ยมแพรวพราว

ลับเฉพาะ คุณต้องการใครสักคน ที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น มั่นคงและเป็นตัวของตัวเอง

ชอบเลข 1

ลักษณะนิสั ย คุณเป็นคน มีความเชื่ อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตต าธรรม

จิตใจดีมีความรับผิ ดชอบสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาด ปร าดเปรื่ อง มีปฏิภาณไหวพ ริบอันยอ ดเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

ปรารถนาการเป็นผู้หญิงแถวหน้ าและการยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง แต่บ่อยครั้ง

คุณพล าดจังหว ะดีดีในชีวิตไปหล า ยครั้งหล า ยหน เพราะเกิ ดอาการลังเ ลกล้า ๆ กลัว ๆ และไ ม่ชอบเสี่ ยง

ลับเฉพาะ คุณชื่นชอบช ายหนุ่มที่มีความเป็นผู้นำสูง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนโยน อ่อนหวาน และอ่อนไหวอยู่ลึก ๆ

เป็นยังไงกันบ้ างค่ะ คุณชอบเลขใหน และคำทำน ายตรงกับลักษณะนิสั ยของคุณกัน มั้ยค่ะ

และอย่ าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยนะคะ

ที่มา : horoscopedaily99.com