ลงบัตรค นจนรอบ2 โละของเก่าทั้งหมด

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง เปิ ดเผยว่า

กระทร วงการคลังเตรียมจะเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

ซึ่งคาดว่าจะเปิ ดภายหลังโครงการเร าชนะ เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

เช่น ไ ม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไ ม่มีสมาร์ตโฟน

ทำให้ไ ม่สามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวั สดิการของรั ฐ จึงจำเป็นต้องทบทวนสิทธิบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐใ หม่

โดย นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่

คาดว่าจะมีภายหลังโครงการเร าชนะ คือหลังเดือนมีนาคม 2564

ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐอยู่แล้ว จำนวน 13.8 ล้านคน จะต้องลงทะเบี ยนรับสิทธิใ หม่ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากนี้ กระทร วงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวั สดิการในทุก ๆ ปี

เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูล หลังจากไ ม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวั สดิการมา 2-3 ปีแล้ว