แอปเป๋าตังเข้าใช้ไ ม่ได้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 17.25 น.ที่ผ่านมา มีเสี ยงวิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างหนัก

หลังพบปัญห าระบบแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใช้งานไ ม่ได้ ผู้ใช้งานเดื อดล่ มเก่ง ล่ มทุกวัน

ขณะที่บ างร ายยังใช้งานได้ปกติ คาดว่ามีการอัพเดตระบบจึงทำให้เกิ ดเห ตุขั ดข้ องชั่ วคร าว

โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ไ ม่สามารถทำร ายการได้ในขณะนี้

งานนี้ทำชาวโซเชียลโ วยเดื อด ใช้เงิ นไ ม่ได้อีกแล้ว

ความคิดเห็นชาวโซเชี ยล

ขอบคุณ Amarin News