ครม.ไฟเขียวรั ฐกู้เงิ นเพิ่ม

วันที่ 23 ก.พ. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี กล่าวว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารห นี้ส าธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีแผนก่อหนี้ 1,539,832.78 ล้านบ าท เพิ่มขึ้น 74,394.17 ล้านบ าท จากเดิม 1,465,438.61 ล้านบ าท

แผนบริหารห นี้เพิ่มเป็น 1,403,981.17 ล้านบ าทเพิ่ม 124,534.37 ล้านบ าท จากเดิม 1,279,446.80 ล้านบ าท

และชำระหนี้ 387,860.72 ล้านบ าท เพิ่ม 505.88 ล้านบ าทจากเดิม 387,354.84 ล้านบ าท

ทั้งนี้หลังการปรับปรุงห นี้แล้ว จะทำให้ห นี้สินต่อจีดีพีของประเ ทศ เป็น 56.74% ซึ่งยังไ ม่เกินเป้าหมาย 60% ตามกรอบนโยบายการเงิ นการคลังของรั ฐกำหนด

โดยแผนห นี้สาธารณะปรับปรุงใ หม่สามารถกู้เงิ นและบริหารห นี้ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามพระราชกำหนดกู้เ งิน CV

ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบ าท โดยได้บรรจุให้ รั ฐวิสาหกิจ 2 แห่ง คือ

การย างแห่งประเ ทศไทย (กยท.) และการรถไฟแห่งประเท ศไทย (รฟท.) สามารถกู้เงิ นเพื่อและบริหารห นี้ได้

สำหรับร ายละเอี ยดการกู้เงิ นเพิ่ม ตามแผนก่อห นี้ใหม่ของภาครั ฐ 66,687.92 ล้านบ าท

แบ่งเป็นรั ฐบ าลกู้เงิ นเพื่อชดเชยข าดดุลปีงบประมาณ 2564 วงเ งิน 608,962.48 ล้านบ าทเพิ่ม 14,037.52 ล้านบ าทจากเดิม 623,000 ล้านบ าท

รั ฐบ าลกู้เงิ นตามแผนโควิด-19 626,239 ล้านบ าทเพิ่มขึ้น 76,239 ล้านบ าทจากเดิม 550,000 ล้านบ าท

รั ฐบ าลกู้เงิ นเพื่อทำรถไฟช่วงบ างชื่อ-รังสิต วงเ งิน 65,732.68 ล้านบ าทเพิ่มขึ้น4,907.57 ล้านบ าทจากเดิม 60,825.11 ล้านบ าท

การกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่องเ งินคงคลัง 98,578.87 ล้านบ าทเพิ่ม 421.13 ล้านบ าท จากเดิม 99,000 ล้านบ าท

ส่วนแผนการกู้ใ หม่ของรั ฐวิสหาหกิจ เพิ่มขึ้น 7,706.25 ล้านบ าท ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) กู้เ งิน 9,000 ล้านบ าท เพิ่มขึ้น 6,000 ล้านบ าทจากเดิม 3,000 ล้านบ าท

โดยกู้เพิ่มเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รฟท.กู้เงินเพื่อจัดหารถจักรและอะไหล่ 4,344.15 ล้านบ าท เพิ่มขึ้น 986.25 ล้านบ าท จากเดิม 3,387.90 ล้านบ าท

และกู้เงิ นเพิ่มเสริมสภาพคล่ องให้ บริษัท อสมท. จำกัด วงเ งิน 2,250 ล้านบ าทเพิ่มขึ้น 750 ล้านบ าทจากเดิม 1,500 ล้านบ าท เนื่องจากร ายได้ลดลง

ที่มา khaosod