ธ.กรุงไทย แจ งชัดเรื่องนโยบ ายส่งSMSรับเ งิน5,000

กรุงไทยยืนยัน ไ ม่มีนโยบายส่ง SMS ให้ประชาชนลงทะเบี ยนรับเงิ นเพิ่ม 5,000 บ าท

ศูนย์ต่อต้ านข่าวปล อม เผยแพร่ข้อมูลกรณีมีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่องธนาคารกรุงไทย ส่ง SMS ให้ลงทะเบี ยนรับเงิ นเพิ่ม 5,000 บ าท

ศูนย์ต่อต้ านข่าวปล อมจึงตรวจสอบข้อเท็ จจริงจากธนาคารกรุงไทยแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเ ท็จ

ชี้แจ งว่า SMS ดังกล่าวเป็นของปล อมที่แอ บอ้ างใช้ชื่อธนาคารกรุงไทย เพื่อหล อกล วงเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชน

โดยธนาคารไ ม่มีนโยบ ายส่ง SMS ไปยังผู้ร่วมโครงการเร าชนะ และไ ม่มีนโยบ ายส่ง SMS ไปยังลู กค้ าเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัว

หากประชาชนได้รับ SMS ในลักษณะนี้ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็น SMS ปล อม และไ ม่ควรกดลิงก์ไปที่เว็ บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ ดข าด

หากประชาชนพบ SMS อีเมล หรือ LINE ที่มีลิงก์แอ บอ้ างเป็นธนาคารสามารถแจ้ งข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage Krungthai Care ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

NNT สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ธนาคารกรุงไทย

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์