หญิงนับซ้ าย ชายนับข วา

หญิ งนับซ้าย ชายนับขวา 12 โช คชะต า ต ามตำรา พ ร หม ช า ติ โ บ ร า ณ

ตำรา พ ร หม ช า ติ ของไทยโบราณ แบ่งเกณฑ์ ด ว ง ช ะ ต าไว้ทั้งหมด 12 ด ว ง ช ะ ต า เมื่อถึงแต่ละปี

ก็จะมีเหตุก ารณ์แต กต่ างกันไปตามช่วงอายุของแต่ละบุคคล

ซึ่งจะมีทั้งดีและ ร้ ายปะปนกันไป ผู้ใดอย ากทราบว่าดว งชะต าตนเองต กอยู่เกณฑ์ใด

ก็ให้นำอายุปัจจุบันมาทำน ายท ายทักต ามตำรา พ ร หม ช า ติ ของไทยโบราณ

ถ้าท่านเป็นชาย ก็ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางขวามือ (ตามเข็มนาฬิกา) ให้ครบอายุปัจจุบันของท่าน

ถ้าท่านเป็นหญิง ก็ให้เริ่มนับต้น อายุจากเจดีย์เช่นกัน โดยเจดีย์ คือ ปีที่ 1 เวียนไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) จนครบอายุปัจจุบันของท่าน

1. ชะต าต กที่ เ จ ดี ย์

ปีนี้ ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่ างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่ความสุขกายสบ ายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

2. ชะต าต กที่ ฉัตรเ งิน

ปีนี้ ท่านจะมีสุข จะมีโช คล าภเงิ นทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำร าชการหรือค้ าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ ายิ่งขึ้น

3. ชะต าต กที่ ค น ค อ ข า ด

ปีนี้ ท่านจะได้รับความ เ ดื อ ด ร้อ น จะได้รับความ ร้ อ น ใจต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน

และจะได้รับความ ทุ ก ข์ ย า ก ลำบาก ทำให้ท่านต้องเสี ยทรัพย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

4. ชะต าต กที่ เรือนหลวง

ปีนี้ ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบ าย มีความเจริญก้าวหน้ าในกิจการทุกอย่ าง

ท่ านจะมีโช คล าภ ได้เงิ นทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่ างดียิ่ง พวก ศั ต รูที่ คิด ร้ า ย จะแ พ้ภั ยตัวเอง

5. ถ้าต ก ปราสาท

ปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะต าชีวิตของท่านจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้ า

กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้ สั ต ว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าข ายจะร่ำร วย

6. ชะต าต กที่ ร า หู

ปีนี้ ท่านจะได้รับความ ร้ อ นอ ก ร้ อ น ใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความ ร้ อ น ใ จอยู่เสมอ

ทำให้ท่านต้องเสี ยทรั พย์สินเงิ นทอง จะเกิ ดเป็นปากเสี ยงกับเพื่อนบ้ าน จะพบกับความ วุ่ น วา ย อย่ างไ ม่รู้จบ และจะเ กิด เ จ็บ ป่ ว ย ขึ้นแก่ท่าน

7. ชะต าต กที่ ฉัตรทอง

ปีนี้ ท่านจะได้ประสบโช คล าภ มั่งมีด้วยทรั พย์สินเงิ นทอง พร้อมด้วยล าภยศมิตรสห าย

จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่ างดี ชะต าชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบ ายใจ

8. ชะต าต กที่ เทวดาขี่เต่า

ปีนี้ ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงิ นการทองพอมีใช้มีจ่าย

จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสี ยก่อน มิฉะนั้นจะเกิ ดผล ผิ ด พ ล า ด ขึ้นได้ และจะทำให้เดื อดร้ อนใจ

9. ชะต าต กที่ คนต้อง ขื่ อ ค า

ปีนี้ จัดว่าชะต าต กอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความ ร ะ วั งในญาติพี่น้อง จะนำความ เ ดื อ ดร้ อ น ใจมาให้

คนรักมักจะเอาใจออกห่ าง ให้ระวัง อั น ตร า ย เร่งจำศีลภาวนา

จงทำบุญกุศลสะเดาะ เ ค รา ะ ห์ อย่ าเดินทางไกล จะได้รับ โ ท ษ ทั ณ ฑ์ อาญา

10. ชะต าต กที่ พ่อหมอ

ปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้ า

จะมีโช คล าภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โ พ ยภั. ย มิได้มีมาพ้องพานเลย

11. ชะต าต กที่ แม่มด

ปีนี้ ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้าน ายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ

คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่ อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่

จะมีผู้นำโช คล าภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่ อยก ายและใจบ้ าง

12. ชะต าต กที่ นาคราช

ปีนี้ จัดว่า ร้ า ย จงระวังจะเกิ ดพยาธิ การ เ จ็ บ ไ ข้ได้รับความเจ็ บป วด เ ลื อ ด จะออกจากตัว

ให้เกรง เ ขี้ย ว งาและของ มี ค ม จะมีผู้ปอ ง ร้ า ย จงจำศีลภาวนา

อย่ าเ บี ย ดเ บี ย นสั ต ว์ ทุ ก ข์ จ ะ บ ร ร เ ทา โ ท ษ แล