4ร าศีชีวิ ตดี๊ดี มีโ ชครับทรั พย์ก้อนโต จนข้างบ้ านอิ จฉา

4ร าศีชีวิ ตดี๊ดี มีโ ชครับทรั พย์ก้อนโต จนข้างบ้ านอิ จฉา

1 ຣาศีกุมภ์

สัญลักษณ์คือ คนถือคนโทน้ำกำลังเทน้ำลงสู่พื้นดิน นั่นคือ เขาได้แจ กจ่ ายความชุ่มชื้นร่มเย็นสงบสุขให้แก่โลกหรือมนุษยช าติ มวลชนมีความสำคัญต่อ

เขามากเขายึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว มีความคิดแปลกใ หม่ ล้ำหน้ าคนอื่นเสมอเขาเป็นคนสุภาพมีเม ตต า

แต่คุณย ากที่จะอ่ า นนัยน์ต าเขาออกเพราะมันคลุมเครือเลือนลางเหมือนคนต ก

อยู่ในโลกของความฝัน เนื่องจากเขาเป็นคนดีจริง จึงดูเหมือนมีเพื่อนมากมายแต่กลับมีเพื่อนสนิทคู่คิดที่ไว้วางใจน้อยมากทีเดียว

เขารู้เสมอว่าจำเป็นต้องทำอะไรบ้ าง แต่ชอบทิ้ งงานนั้นไว้ให้คนอื่นทำ

2 ຣาศีพฤษภ

ชาวพฤษภ เป็นคนแข็ งแก ร่งเงียบขรึม และรู้จุดยืนของตน เป็นคนอดทนมาก

ลักษณะเด่น คือ ดื้ อรั้ นเป็นยอด ความตั้งใจแน่วแน่มาก

นิ สั ยเหนียวแน่นห วงแห นทำอะไรละเอี ยดรอบคอบถี่ถ้วน ธรรมช าติของเขาไ ม่ยุ่งย ากซับซ้ อน

การกระทำหรือคำพูดเรียบง่ ายตรงไปตรงมาอย่ างเปิ ดเผย ไ ม่มีการเสแส ร้งและ

หวังให้คนอื่นสนองตอบเขาในทำนองเดียวกันนี้ด้วยเขามองโลกแต่ในแง่ความเป็นจริงไ ม่ฝันเฟื่ อง

ช่างเก็บหอมรอมริบเพราะต้องการเสถี ยรภาพในบั้นปลายชีวิต

3 ຣาศีกันย์

ชาวຣาศีกันย์ไ ม่ชอบการพูดจาว่าร้ า ย หรือนิ น ท าใครลับหลับ

คนอย่ างเธอจะไ ม่นิ น ท าใคร และถ้าไ ม่จำเป็นก็จะไ ม่พูดถึงใครในแง่ร้ า ย และมีความทรงจำเป็นเลิศ

ชาวຣาศีกันย์เป็นคนแต่งตัวสมาร์ทไ ม่มากเกินไปไ ม่น้อยเกินไป

ดูเรียบสวยสง่า เล็บมือเล็บเท้าต้องได้รับการตกแต่งและสะอาดอยู่เสมอชอบเสื้อผ้าสีขรึม หรือ

สีพื้น ชอบทุกอย่ างที่สวมสบายไม่รัดจนรู้สึกอึดอัด แต่งตัวดี

รสนิยมเรียบ ใช้เครื่องประดับที่เข้ากับเสื้อผ้าได้อย่ างวิเศษ ชอบใช้เครื่องประดับของจริง

4 ຣาศีพิจิก

ชาวพิจิก เป็นคนทำอะไร “สุดขีด” ทุ่มหมดตัวหมดหัวใจเสมอในทุก ทางไ ม่ค่อย

ใช้ทางสายกลางอย่ างใคร เขาจึงรักรุ นแร งและเ ก ลี ຍ ด รุ นแร งมีพลังจิตหรือความตั้งใจแน่วแน่หนักแน่น

บางครั้งมากเกินไป จนกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมีความแข็ งแกร่ง

อุตสาหะด้วยพลังที่ไ ม่รู้จักจบสิ้น คนที่พย าย ามเข้าใจอารมณ์ของเขา มักงงง วยเพราะ

เขามีคุณสมบัติของความรุ นแร งก้าวร้าวรวมเข้ากับความคิดอันละเอียดอ่อนสร้างสรรค์ไ ม่เคยทำอะไรตื้น

หรือผิวเผิน ความคิดมักลึกซึ้ง บวกกับส ายต าอันคมกริบและมีอำนาจในการทะลุทะล วงสิ่งลึกลับที่ยังไ ม่มีใครได้ล่ วงรู้จะทำให้

เขาสนใจเป็นพิเศษ มีความสามารถในการเข้าใจแง่มุมของชีวิตได้ดีทำให้สามารถเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้อย่ างลึกซึ้ง ความรักเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของเขา