เงิ นเข้าเยอะมาก รีบไปกดมาใช้เลย

กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

ระบุว่า กระทร วงการคลังจะดำเนินการโอนวงเงิ น งว ดที่ 2 จำนวน 1,000 บ าท

ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพลิเคชัน เป๋าตัง และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบี ยน www.เร าชนะ.com

และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิโครงการเร าชนะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขั้นตอนในการเช็ คสิทธิ เราชนะ รับเงิ นเยี ยวย า งว ดที่ 2 ทำได้ ดังนี้

1. เปิ ดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง

2. เลือกเมนู G-Wallet

3. กดเลือกเมนู โครงการเร าชนะ

4. เมนูจะแสดงผลจำนวนเงิ นที่สามารถใช้ได้ในแอพลิเคชั่น

ขณะเดียวกัน โฆษกกระทร วงการคลัง ยังได้ย้ำเตือนเรื่อง ผู้ประกอบการร้ านค้ า

และผู้ให้บริการร ายย่อยที่ไ ม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขของโครงการเร าชนะ

ที่กำหนดให้รับเงิ นเยี ยวย าชำระค่าสินค้ าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนผ่ านเป๋าตังตามร าคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ

และมีการซื้อ-ข ายสินค้ าหรือรับบริการกันจริงโดยไ ม่เป็นการดำเนินการผ่ านคนกลาง

หากเร าชนะ เช็ คสิทธิตรว จสอบพบว่า มีผู้ประกอบการร้ านค้ าหรือผู้ให้บริการร ายย่ อยกระทำผิ ดเงื่ อนไขดังกล่าว

กระทร วงการคลังจะดำเนินการระงั บการใช้แอพลิเคชัน ถุงเ งิน

ตลอดจนระงั บการจ่ ายเงิ นให้กับร้ านค้ าทันทีและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกร รมที่ไ ม่เป็นไปตามเงื่ อนไขของโครงการฯ

สามารถแจ้ งเบ าะแสรวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิ ดถึง

“คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้ องเรียนสำหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ที่

สำนักงานเศร ษฐกิ จการคลัง กระทร วงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือทางไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์

หรือ สามารถร้ องเรี ยนผ่ านส ายด่วนกรมการค้ าภายใน กระทรว งพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569